Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Якщо Ви бажаєте подати рукопис до наукового журналу потрібно Зареєструватись.
  Якщо у Вас вже є ім’я користувача / пароль для входу на сайт Наукового журналу Хортицької національної академії, то перейдіть на Вхід.
  Реєстрація та вхід необхідні для надсилання рукопису на сайт журналу, а також для перевірки поточного стану поданих матеріалів.
 • Науковий журнал Хортицької національної академії – це рецензоване наукове видання, яке дотримується принципів відкритості, об’єктивності і неупередженості у відборі статей, подвійного сліпого рецензування, вимогливості до якості наукових досліджень.
  В процесі підготовки та подання матеріалів на розгляд редакції видання, автори мають дотримуватися вказівок, наданих у Інформації для авторів.
  У процесі подання заявок автори зобов’язані перевірити відповідність подання усім наведеним нижче пунктам, адже матеріали можуть бути повернуті авторам, які не дотримуються цих рекомендацій.
  1. Рукопис повинен відповідати профілю видання Науковий журнал Хортицької національної академії.
  2. Рукопис має бути оригінальним та публікуватися вперше. Науковий журнал Хортицької національної академії не приймає подання, які вже були опубліковані або знаходяться на стадії розгляду в інших наукових виданнях.
  3. Окремим файлом має бути поданий рукопис у форматі Microsoft Word (.doc) 1,5 інтервалом, 14 розмір шрифту Times New Roman загальним об’ємом від 12 до 40 сторінок (списки літератури).
  4. Текст статті має відповідати стилістичним, структурним та бібліографічним вимогам, викладеним у Інформації для авторів.
  5. Окремим файлом мають бути подані анотації та ключові слова трьома мовами (українською, англійською, російською).
  6. Окремим файлом має бути представлена інформація про автора (-ів) рукопису трьома мовами (українською, англійською, російською).
  7. Заповнений та підписаний всіма авторами рукопису Ліцензійний договір, який подається після повідомлення авторам про прийняття статті до друку.
 • Детальніше про вимоги читайте у керівництві для авторів Керівництві для авторів .

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

ДО НАУКОВОГО ВИДАННЯ

«НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ХОРТИЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ. SCIENTIFIC JOURNAL OF KHORTYTSIA NATIONAL ACADEMY»

(СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА)

До друку приймаються лише рукописи, які не публікувалися в інших виданнях, а також не знаходяться на стадії розгляду в інших наукових виданнях. Матеріали, які не відповідають тематиці журналу, а також вимогам до змісту та оформлення наукової статті друкуватись не будуть.

Увага! Усі статті проходять подвійне сліпе рецензування експертами з числа редакційної колегії журналу, а також зовнішніми експертами. Рецензування статті триває не менше п’яти робочих днів. Після рецензування автору повідомляється про його результати (прийняття, потреба у доопрацюванні, відмова).

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

Обсяг статті: від 12 сторінок формату А4. Шрифт: Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал: текст статті – 1,5; інше (інформація про автора, анотації, література) – 1,0. Абзацний відступ 12 мм; вирівнювання – по ширині. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве –10 мм. Рядки без переносів.

Використання знаків та символів:

Тире «–», апостроф «’», лапки «», нумерація «1.», для нерозривних пробілів Ctrl + Shift + пробіл.

Мова статті: українська, російська, англійська

 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ

Індекс УДК (у першому рядку зліва, без абзацного відступу)

Ім’я, по-батькові, прізвище автора (авторів) (у наступному рядку, справа);

ORCID ІD (персональний код, який, за відсутності, можна отримати за посиланням: https://orcid.org/register).

Інформація про автора: науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи (у називному відмінку), місто, країна, e-mail.

Назва статті мовою статті.

Текст анотації (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова», яке виділяють курсивом. Подаються 5-10 ключових слів) мовою статті.

Вступ з обов’язковим висвітленням актуальності дослідження та невирішеної раніше частини загальної проблеми; аналізом останніх досліджень і публікацій (у статті має бути представлений якісний аналіз літературних джерел із проблеми, не можна перераховувати прізвища авторів, які вивчали питання, що досліджується).

Мета / цілі, завдання статті.

Методи (їх основний зміст, характеристики і показники, які вони фіксують, та одиниці вимірювання)

Текст статті (може бути поданий із підзаголовками до структурних елементів, але не більше 3).

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Література.

References.

Назва статті, ім’я та прізвище автора, інформація про автора, текст анотації та ключові слова двома мовами.

Авторський внесок кожного із співавторів (якщо більше, ніж 1 автор у статті). Приклад: 1) авторський внесок: Коваленко О. В. – 50 %, Мартинюк О. С. – 50%; або 2) авторський внесок: Григорчук І. П. – 40 %, Коваль З. С. – 30 %, Пасічник М. М. – 30 %.

Дата подання статті.

 

ВИМОГИ ДО ОКРЕМИХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

Анотації

 • для статей українською мовою подається анотація українською та російською мовами (500-1000 знаків), а також англійською мовою (2000-2200 знаків);
 • для статей англійською мовою подається анотація англійською та російською мовами (500-1000 знаків), а також українською мовою (2000-2200 знаків);
 • для статей російською мовою подається анотація українською та російською мовами (500-1000 знаків), а також англійською мовою (2000-2200 знаків).

Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація має бути конкретною та не містити загальні фрази), змістовність (анотація має відображати мету, зміст, основні результати та висновки дослідження), структурність (анотація повинна відповідати логіці опису результатів дослідження). Якість перекладу українською, російською та англійською має відповідати літературним нормам для кожної з цих мов.

Текст статті повинен відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 та містити такі ключові складові:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з тієї проблеми, котрій присвячується запропонована стаття та на які спирається автор;
 • формулювання мети статті (постановка проблеми);
 • виклад основного матеріалу статті може включати опис методології дослідження, аналіз отриманих результатів, історичний аналіз змісту зазначеної проблеми, аналіз джерел у яких розглянуто варіанти вирішення поставленої проблеми тощо;
 • висновки і перспективи подальшого дослідження за представленим напрямком.

Оформлення посилань на літературу в тексті статті за стилем АПА. Посилання в тексті містить інформацію: прізвище автора (редактора, укладача); рік видання, сторінковий діапазон.

Приклад варіантів оформлення посилань у тексті:

Справжній гуманізм диктує нам первинні цінності реабілітування людини (Шевцов, 2009).

За А. Шевцовим (2009) первинні цінності реабілітування нам диктує гуманізм.

А. Шевцов звертає нашу увагу на те, що «справжній гуманізм диктує нам первинні цінності реабілітування людини» (Шевцов, 2009, с. 180).

І. Єрмаков, В. Нечипоренко, Д. Пузіков (2011) стверджують: «Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості» (с. 27).

Повторне посилання на те саме джерело (з декількома авторами) оформлюється так:

Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості (І. Єрмаков та ін., 2011).

Якщо 6 та більше авторів, то оформлюється так:

Теорія та практика життєвого проектування саморозвитку особистості… (В. Нечипоренко та ін., 2011, с. 10).

Посилання на роботу без автора оформлюється так:

Згідно з останніми дослідженнями, українська мова посідає визначне місце серед сучасних мов світу (Українська мова, 2009, с. 89).

 

Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані та розміщені в середині тексту, в центрі.

Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. » та над таблицею з позначкою «Таблиця».

Література. Список посилань під назвою «Література» (розміщується посередині сторінки) подається без нумерації. Усі джерела зі списку літератури обов’язково мають бути наведені в тексті. Також усі наведені у роботі посилання обов’язково мають бути включені до списку літератури. У списку літератури бажано представити джерела англійською мовою або мовами країн ЄС. Посилання в списку розташовуються в алфавітному порядку прізвищ авторів. Список літератури оформлюється за ДСТУ 8302:2015 (приклад оформлення див. у таблиці «Оформлення списку літератури відповідно ДСТУ 8302:2015»).

References (оформлюється за стилем АПА). Список літератури під назвою «References» оформлюється латиницею. Посилання в списку розташовуються в алфавітному порядку прізвищ авторів. При оформленні бібліографічних посилань на роботи україномовних та російськомовних авторів (кириличні тексти), рекомендуємо такий варіант структури опису посилання:

 • Транслітеровані ПІП автора (-ів).
 • Рік видання.
 • Переклад назви джерела англійською мовою.
 • (Якщо джерело є частиною книги, періодичного, подовжуваного видання) Переклад назви видання англійською мовою.
 • Транслітерована назва видавництва.
 • Номер журналу, тому, серії.
 • Діапазон сторінок.
 • Вказівка на мову оригіналу (українська / російська / англійська / польська : ukr / rus / eng / pol).

Рекомендовані он-лайн сервіси для транслітерування кириличних текстів:

 • для джерел українською мовою – «словник ЮА» в режимі паспортний стандарт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
 • для джерел російською мовою http://www.translit.ru.
 • джерела іноземною мовою не транслітеруються.

 закачати керівництво у pdf

Положення про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому веб-сайті журналу, використовуватимуться виключно для зазначених цілей цього журналу і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або для будь-якої іншої сторони.