Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA <p>Наукове видання спрямоване на висвітлення та оприлюднення результатів актуальних наукових досліджень у галузі педагогіки, теорії та методики управління, теорії та методики виховання, спеціальної освіти.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> uk-UA scientificjournal.hna@gmail.com (Сташук Ольга Олександрівна) ilanishpal@gmail.com (Лапшина Ірина Сергіївна) Thu, 22 Dec 2022 22:27:12 +0200 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 УДК: 37.01:37.06:316.36 СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї ЯК ПОЧАТОК ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/198 <p><em>У науково-методичній статті проаналізовано основні фактори соціально-екологічного виховання сучасної особистості та закономірності їхнього впливу на формування засад екологічної особистості та намічено шляхи її вдосконалення. Новизна роботи полягає в дослідженні специфічного феномену екологічного виховання не відокремлено, а в загальній системі виховного процесу з екстраполяцією на майбутню екологічну компетентність особистості. </em></p> <p><em>Екологічна освіта, екологічне виховання і екологічна діяльність сучасної особистості осмислені в статті через призму засобів формування екологічної компетентності</em>. <em>Серед них провідними є екологічне виховання та формування екологічного мислення в підростаючого покоління. І те, і друге зароджується в сім</em>׳<em>ї, розвивається в школі, разом з екологічною освітою у вищому навчальному закладі формує засади екологічної компетентності, вкрай необхідної майбутньому фахівцю.</em></p> Любов Іванівна Юрченко, Людмила Олександрівна Гонтаренко Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/198 Tue, 27 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК 37.0:001.8:004 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/189 <p><em>У науково-методичній статті наведено узагальнені авторами принципи побудови сучасного освітнього процесу, а також виділено характеристики педагогічної комунікації під час використання ІКТ.</em></p> <p><em>Використовуючи формулювання загальнонаукових положень, знайдених у психолого-педагогічних дослідженнях, висвітлено сутність методологічних засад педагогічної діяльності. За певних умов будь-яка система принципів може бути розроблена, конкретизована або доповнена. Отже, у контексті вимог щодо підвищення ефективності використання ІКТ представлену сукупність існуючих принципів було доповнено такими принципами використання ІКТ у навчанні: навчальна цінність, педагогічна доцільність, пізнавальна значущість, дидактична значущість. та методична ефективність. У реальному педагогічному процесі зміст компонентів та їхні зв'язки (як складової дидактичної структури) з'ясовується, зокрема, на основі врахування специфічних психолого-педагогічних особливостей студентів і викладача (згідно з виділенням відмінних ознак дидактичної структури).</em></p> Світлана Миколаївна Калаур, Галина Анатоліївна Діда Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/189 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 378.147; 001.2:001.4 НАУКОВА ОСВІТА І РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МАСШТАБІВ ВЕЛИЧИН ОБ’ЄКТІВ МАТЕРІАЛЬНОГО СВІТУ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/195 <p><em>У статті встановлюється</em><em> відповідність необхідної в сучасних умовах зростання обсягів і меж наукового пізнання належної репрезентації шкали масштабів величин об’єктів матеріального світу (ОМС) принципам і ідеям наукової освіти. Показано, що шкала масштабів вимірів величин ОМС мікро-, нано-, макро-&nbsp;, мегасвіту, Всесвіту загалом є науковим і соціокультурним феноменом із власною пізнавальною історію створення, що має бути враховано як особливість її розуміння у науковій освіті.</em></p> <p><em>Доведено, що розуміння визначених у науковій освіті, як освітній моделі, ключових принципів і «великих ідей науки» актуалізується дидактичними можливостями репрезентаціії шкали масштабів величин ОМС. </em></p> Анатолій Іванович Павленко, Дмитро Іванович Леощенко Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/195 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК 371.14:378.147:004 УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/184 <p><em>У статті розглядається проблема готовності вчителів до роботи у цифровому освітньому середовищі. Проаналізовано рівень володіння вчителями природничої освітньої галузі Дніпропетровської області цифровими інструментами та досвід використання цифрових ресурсів під час реалізації дистанційного навчання. Наведено результати опитування вчителів природничої освітньої галузі про готовність до роботи у цифровому освітньому середовищі. Актуальність даного питання є очевидною у зв’язку з результатами проведеного дослідження, які демонструють недостатній рівень володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями. У статті обґрунтовано доцільність та зазначено методи і форми удосконалення інформаційно-цифрової компетентності вчителів у післядипломній освіті. Представлено перелік освітніх програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, реалізація яких сприятиме розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителів природничої освітньої галузі. Визначено перспективи подальших наукових досліджень, які полягають в обґрунтуванні педагогічних умов та моделі розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителів природничої освітньої галузі, апробації обґрунтованих педагогічних умов та моделі і на цій основі удосконаленні змісту курсів підвищення кваліфікації вчителів природничої освітньої галузі.</em></p> Ганна Григорівна Чаус, Євгенія Володимирівна Кочерга, Олена Анатоліївна Романець Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/184 Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 378.014:005.6 СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/188 <p><em>Актуальність науково-оглядової розвідки визначається сучасними глобалізаційними процесами, які зумовлюють необхідність забезпечення якості вищої освіти, її інтеграцію у європейський і світовий освітній простір, що є </em><em>однією із ключових цілей реформування системи вищої освіти в Україні.У статті обґрунтовано ключові положення щодо забезпечення якості вищої освіти у контексті вимог чинного законодавства і міжнародних стандартів. Розглянуто міжнародні та вітчизняні стандарти оцінювання якості професійної підготовки майбутніх фахівців. Здійснено огляд наукових робіт різних авторів, які визначають критерії і показники оцінювання якості вищої освіти у сучасних університетах.Зауважено, що важливим інструментом оцінювання якості вищої освіти є комплексне вивчення громадської думки здобувачів, яке дозволяє швидко й оперативно отримати інформацію про якість надання освітніх послуг. Представлено результати опитування студентів щодо необхідності підвищення якості вищої освіти, застосування показників її оцінювання.</em></p> Любомира Василівна Ілійчук Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/188 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 378: 376-051 (043.3) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У СВІТЛІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/192 <p><em>Наукова стаття стосується важливої проблеми розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів спеціальної освіти, вирішення якої актуалізовано суттєвими змінами в практиці корекційної роботи та підходах до її організації як у спеціальних, так і в інклюзивних закладах, зміст діяльності яких значно переструктуровується в умовах воєнного часу. Вирішення цієї проблеми потребує від закладів вищої освіти швидкого реагування на запити й виклики освітньої практики та приділення особливої уваги оновленню змісту підготовки корекційних педагогів в аспекті формування навичок особистісної та професійної мобільності. </em></p> <p><em>У статті проаналізовані наукові погляди на феномен професійної мобільності, означені теоретико-методологічні основи розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів спеціальної освіти (концептуальні підходи, принципи та організаційно-педагогічні умови). Передбачається, що в подальшому розбудована на цих наукових засадах технологія розвитку професійної мобільності педагога спеціальної освіти дасть високоякісний результат. </em></p> Лілія Іванівна Нічуговська, Людмила Миколаївна Ніколенко Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/192 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 378-057.212:005.336.2 СТУДЕНТСЬКЕ ТЬЮТОРСТВО ЯК НОВА ПАРАДИГМА ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ XXI СТОЛІТТЯ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/153 <p><em>Заклади вищої освіти України зіштовхнулися з вимогами, що стосуються якості викладання та навчання. Постійна технологічна еволюція, швидке розповсюдження наукових знань та конструктивістські погляди на навчання ставлять під сумнів правдивість інформації, що передається студентам під час лекцій. У статті розглядаються проблеми та трансформації у навчально-методичних процесах, стимульованих Болонським процесом. Педагогічні процеси мають на меті вийти за рамки простого зворотного зв’язку і повинні стати дослідницькою, конструктивною та критичною складовою навчально-виховного процесу. Розгляд цих питань є важливим для того, щоб викладачі могли отримати нові компетенції та впроваджувати нові практики викладання у своїй роботі. Запропоновано використовувати тьюторські практики для організації навчально-виховного процесу закладів вищої освіти України. Розглянуто особливості студентського тьюторства</em><em>. </em><em>Доведено, що студентське тьюторство сприяє удосконаленню компетентностей людини майбутнього.</em> <em>Використання тьюторських методів навчання та виховання сприяє покращенню знань здобувачів освіти з різних предметів, робить їх активними та самостійними учасниками освітнього процесу. </em></p> Світлана Володимирівна Подпльота Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/153 Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 37.014.74:378.147:004.9 ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/182 <p>У статті розглянуто закордонний досвід професійної підготовки ІТ-фахівців. Констатовано зростання попиту на професійних ІТ-фахівців у світі, й Україні зокрема. Водночас відзначено, що спостерігається дефіцит професійних інженерно-педагогічних кадрів, невідповідність світовим стандартам, що потребує аналізу й систематизації досвіду професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій за кордоном. На прикладі деяких провідних закладів освіти Європи, Азії, Канади, США, що входять до Академічного рейтингу університетів світу (Academic Ranking of World Universities (ARWU)), зроблено огляд систем підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Теоретичне узагальнення засвідчило відсутність такої єдиної системи. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти України.</p> <p>The article discusses the foreign experience of professional training of IT specialists. The growth in demand for professional IT specialists in the world, and in Ukraine in particular, has been noted. At the same time, it was noted that there is a shortage of professional engineering and teaching personnel, non-compliance with world standards, which requires analysis and systematization of the experience of professional training of information technology specialists abroad. Based on the example of some leading educational institutions in Europe, Asia, Canada, and the USA, included in the Academic Ranking of World Universities (ARWU), an overview of training systems for future IT specialists was made. Theoretical generalization proved the absence of such a unified system. The peculiarities of the training of IT specialists abroad are highlighted and summarized: basic training is carried out during the first and second years of study; students can choose additional disciplines at their own discretion; specialties have a significant share of the practical training component; in the third or fourth year of study, students choose a specialization according to which they study a certain list of disciplines offered for in-depth study; while studying at the bachelor's level, students can participate in scientific research in the field of information technologies. Recommendations for improving the system of professional training of future information technology specialists in higher education institutions of Ukraine were formulated: prompt response to changes occurring in science and technology, to the demands of the labor market; focus on the formation of responsibility, leadership skills, the ability to work in a team; construction of the student's individual educational trajectory; involvement of potential employers in professional training; formation of the ability to carry out oral and written communication, to interact with colleagues and employers, to know the rules of business etiquette; combination of learning and practice.</p> Ярослава Сікора Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/182 Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК 378.04:37.01 ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/156 <p>Наукова стаття присвячена питанням підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема використання сучасних цифрових сервісів, інструментів, інформаційних технологій та ресурсів у дистанційному та змішаному навчанні у закладах вищої педагогічної освіти.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Метою статті є: узагальнення сучасних засобів навчання, зокрема цифрових сервісів та інструментів, які доцільно використовувати в&nbsp; дистанційному та змішаному форматі навчання у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Представлено нормативно-правову базу, в якій детерміновано необхідність активного впровадження комп’ютерних освітніх технологій та підвищення цифрової компетентності науково-педагогічних працівників. Розкрито сутність поняття «цифрова компетентність». Представлено класифікацію сучасних засобів навчання, які використовуються у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва у дистанційній і змішаній формі навчання та визначено вимоги до їхнього застосування.</p> <p>&nbsp;</p> Тетяна Миколаївна Собченко Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/156 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 378:37.013. ВИМІРЮВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/197 <p><em>У науковій статті представлений результат практичної реалізації засобів вимірювання правової компетентності майбутніх соціальних працівників за такими показниками, як: правова свідомість студентів, їхня вмотивованість до здійснення фахово-правової діяльності, здатність до рефлексування рівня своєї обізнаності у правовій царині. </em><em>За результатами проведеного та представленого у статті вимірювання зі студентами спеціальності 231 Соціальна робота Хортицької національної академії (м.&nbsp;Запоріжжя) спостерігаємо переважаючий вияв характеристик високого та достатнього рівнів розвитку правової компетентності. Крім цього, проведене дослідження виявило низкуфакторів, які потребують подальшого вивчення та деталізації їхнього впливу на розвиток у здобувачів правової компетентності:особистісна значимість емоційної оцінки професійної або життєвої ситуації на противагу обґрунтовано-правовій оцінці;</em><em>полідисциплінарний дискурс розбудови освітнього процесу вищої школи, спрямованого на розвиток правової культури здобувачів та інші. </em></p> Ольга Олександрівна Сташук, Наталія Василівна Руколянська, Юлія Леонідівна Короткова Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/197 Tue, 27 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК 378.018.43:004 ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ КЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ АКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ LMS MOODLE ТА GOOGLE CLASSROOM https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/194 <p><em>У науковій статті узагальнено досвід змішаного навчання студентів в умовах карантину, спричиненого пандемією коронавірусної інфекції </em><em>COVID</em><em>-19, який принципово змінив парадигму змішаного навчання завдяки використанню засобів </em><em>LMSMoodle</em><em> та </em><em>GoogleClassroom</em><em>. Розглянуто технічні та методичні аспекти реалізації змішаного навчання в системі класичної освіти. Розроблено дидактичне і методичне забезпечення освітнього процесу з використанням засобів </em><em>LMSMoodle</em><em> та </em><em>GoogleClassroom</em><em>. Засобами </em><em>LMSMoodle</em><em> створені освітні майданчики як для студентів, так і для всіх охочих у віртуальному освітньому середовищі університету. Показано, що використання засобів </em><em>LMSMoodle</em><em> та </em><em>GoogleClassroom</em><em> є новою базою для самостійної роботи студентів, оскільки це повністю змінює та розширює формат навчання: забезпечує повну електронну скриньку освітніх матеріалів та ресурсів при проведенні лекційних та практичних занять, створює індивідуальне освітнє середовище та надає достатній методичний супровід до обраної спеціальності. </em></p> Ганна Миколаївна Тимченко, Анастасія Миколаївна Літвінова Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/194 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 378.014.24(4) ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНІ ВЕКТОРИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/187 <p><em>Актуальність науково-оглядового дослідження зумовлена новою фазою інтернаціоналізації вищої освіти: переходом від зовнішньої інтернаціоналізації із сильним акцентом на невелику еліту мобільних студентів, викладачів та програм до внутрішньої інтернаціоналізації, відкритої для всіх членів академічної спільноти. Мета роботи – визначити актуальні тенденції інтернаціоналізації вищої освіти в країнах Європи, детально розглянути аспекти діяльності провідних університетів з розробки та реалізації стратегії інтернаціоналізації. У статті розглядаються особливості реалізації політики інтернаціоналізації вищої освіти Німеччини, Великобританії, Італії, Польщі. Проаналізовано основні документи, що регулюють процес інтернаціоналізації на міждержавному рівні. </em></p> <p><em>У ході дослідження були виділені і описані основні зміни процесу інтернаціоналізації в Європі, що відбулися в останні десятиліття. Зроблені висновки про те, що процес інтернаціоналізації, основною метою якого виступає підвищення якості освіти і науково-дослідної діяльності, стає стратегічним напрямом діяльності закладів вищої освіти; пильна увага приділяється забезпеченню умов для формування міжкультурних компетенцій у всіх студентів. </em></p> Вікторія Анатоліївна Худавердієва Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/187 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК 159.923.2: 376.1: 616.831-00 ВПЛИВ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ НА ЇХНЮ КОМПЛЕКСНУ ІНТЕГРАЦІЮ У СУСПІЛЬСТВО https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/191 <p><em>У науково-методичній статті розглядається взаємозв’язок між особистісною ідентичністю та комплексною інтеграцією підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату у суспільство. Підлітковий вік є сенситивним у контексті особистісної ідентичності, коли здатність до рефлексії, самопізнання впливає на намагання знайти своє місце в суспільстві, розуміння сильних та слабких сторін власної особистості тощо. Проаналізовано наукові дослідження, у яких на емпіричній основі розглядаються різні аспекти особистісної ідентичності підлітків із дитячим церебральним паралічем. Визначено, що соціум та включення до суспільного життя є важливим фактором розвитку ідентичності, особливо у період її становлення у підлітковому та юнацькому віці. У сучасному суспільстві ця категорія дітей стикається з певними обмеженнями, незважаючи на орієнтовану на інклюзивне навчання політику держави. Це все, в свою чергу, впливає на становлення особистісної ідентичності підлітка із </em>порушенням психофізичного розвитку<em>, яка в подальшому буде визначати його соціальну позицію та прагнення бути повноцінним членом суспільства. </em></p> <p><em>Було визначено напрями роботи психолога з підлітками із порушеннями функцій опорно-рухового апарату з метою їх успішної інтеграції у суспільство. Підкреслено важливість роботи із батьками, їх психологічної підтримки задля покращення психологічного клімату в родині, що важливо для особистісного та пізнавального розвитку підлітка з порушеннями опорно-рухового апарату. </em></p> ГаннаОлександрівна Найдьонова, Таїсія Вадимівна Зацепіна Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/191 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 376.42 ВПЛИВ ДИЗОНТОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/183 <p style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 34.0pt;"><em><span lang="UK" style="font-family: 'Arial Narrow','sans-serif';">У науково-оглядовій статті охарактеризовано дизонтогенез психічного розвитку за аутичним типом. Визначено особливості поведінки, когнітивних процесів, комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів початкової школи з розладами аутистичного спектра. Уточнено дефініцію «навчальна поведінка». Виділено навички, властиві дітям зі сформованою навчальною поведінкою. Виокремлено чинники, що ускладнюють процес формування навчальної поведінки учнів з аутизмом. Узагальнено прояви несформованості навчальної поведінки учнів закладів загальної середньої освіти.</span></em></p> Тетяна Андріївна Саєнко Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/183 Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 376-056.264:159.922.76 КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/186 <p><em>У науково-оглядовій статті розглядається проблема комунікативної компетентності дітей з порушеннями мовлення в інклюзивному закладі дошкільної освіти. Авторами розкривається взаємозалежність комунікативної компетентності та соціалізації дитини з порушеннями мовлення в інклюзивному закладі дошкільної освіти. Визначається взаємозалежність комунікативного розвитку дошкільника та соціальної адаптованості.</em></p> <p><em>Акцентовано увагу на необхідності використання корекційної роботи в інклюзивному закладі дошкільної освіти, що безпосередньо пов’язана з розвитком комунікативної компетенції дошкільника з порушеннями мовлення, яка має позитивно вплинути на процес адаптації до нових соціальних умов.</em></p> Світлана Володимирівна Федоренко, Вікторія Олександрівна Погребняк Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/186 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 316.772.4:331.542 НЕНАСИЛЬНИЦЬКА КОМУНІКАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЯХ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/190 <p><em>У науково-оглядовій статті розкрито сутність ненасильницької комунікації як інструменту ефективної міжособистісної взаємодії у соціономічних професіях. Зазначено, що ненасильницька комунікація є таким підходом до комунікації, який акцентує увагу на важливості взаємного розуміння та визнання потреб усіх учасників комунікативного процесу як фактора їх мотивації до діяльності. Обґрунтовано важливість ненасильницької комунікації в соціономічних професіях, в яких саме від комунікації залежить ефективність професійної діяльності. Простежено відмінності ненасильницької комунікації від насильницької комунікації. Схарактеризовано основні компоненти ненасильницької комунікації та алгоритми формування основних умінь, необхідних для ненасильницького спілкування.</em></p> Галина Василівна Лещук Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/190 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 364-7:005.95/.96 РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНОСТІ НОВОПРИБУЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЗАСАДАХ МЕНЕДЖЕРІАЛІЗМУ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/193 <p><em>У науково-методичній статті окреслено особливості реалізації засад нового соціального менеджменту в умовах органів соціального обслуговування. Наведено приклад одного із завдань кадрової служби органу місцевого самоврядування, а саме: розвиток навичок толерантного спілкування співробітників на етапі їхньої професійної адаптації. Інструментами реалізації цього завдання визначені положенням про адаптацію новоприбулих працівників та план адаптаційного періоду. Метою статті є розкриття етапів впровадження програми професійної адаптації новоприбулих співробітників органів соціального обслуговування, яка розроблена засобами зазначених інструментів із використанням підходів соціального менеджменту в соціальному обслуговуванні громадян. </em></p> Анна Костянтинівна Штефан Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/193 Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0200 УДК: 378.018.8:378.22]:364.4 ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/199 <p><em>У 2022 р. підготовку докторів філософії з соціальної роботи третього (освітньо-наукового) рівня вищої овіти в Україні здійснюють 10 закладів вищої освіти та 1 наукова установа. Мета статті – проаналізувати освітні складові освітніх програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи в Україні. У дослідженні використано такі методи, як: аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел із досліджуваної проблеми; порівняльний аналіз освітніх складових освітніх програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи в Україні.</em></p> <p><em>У статті проаналізовано наукові дослідження з підготовки докторів філософії спеціальності «Соціальна робота»; названо основні заклади освіти, які здіснюють підготовку докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; наведено назви освітніх програм закладів освіти та наукових установ, що надають освітні послуги; проаналізовано освітньо-наукові програми, їхній основний фокус, обов’язкові освітні компоненти, які відповідають Національній рамці кваліфікацій. На основі цього зроблено висновок про те, що в різних програмах вони репрезентовані по-різному (кількість кредитів, назви, форми контролю та зміст освітнього компонента), однак відповідають нормативним вимогам. Кількість і наповненість кожного компонента є автономією закладів вищої освіти та наукової установи. </em></p> Наталія Володимирівна Левченко Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/199 Fri, 20 Jan 2023 20:08:25 +0200