Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA <p>Наукове видання спрямоване на висвітлення та оприлюднення результатів актуальних наукових досліджень у галузі педагогіки, теорії та методики управління, теорії та методики виховання, спеціальної освіти.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Khortytsky National Academy Edition uk-UA Науковий журнал Хортицької національної академії 2707-3076 УДК 37: 81’1 КОГНІТИВНІ, ЛІНГВІСТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЛІНГВАЛЬНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ТА ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА БОРДО У ФРАНЦІЇ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/218 <p><em>У науково-оглядовій статті охарактеризовано освітню діяльність </em><em>білінгвальних початкових шкіл та дошкільних закладів міста Бордо</em><em> у Франції.</em> <em>Здійснене дослідження є результатом наукового стажування автора в університеті Бордо </em><em>3 </em><em>у 2022 році. </em></p> <p><em>Встановлено, що навчально-виховний процес у б</em><em>ілінгвальних школах спрямований на досягнення єдиної мети – якісного вивчення мов, що є важливим в умовах сьогодення та сприяє реалізації його лінгвістичного аспекту. Учні білінгвальних класів мають можливість щоденно занурюватися у двомовне середовище під постійною увагою кваліфікованих фахівців білінгвального навчання. Створюються всі необхідні умови для того, щоб діти навчалися легко та були максимально зацікавлені навчальним процесом. Дослідження показало, що в умовах білінгвальної освіти</em> <em>вчителям властиво активно використовувати інтерактивні методи навчальної іншомовної діяльності, оскільки від правильного вибору методів викладання, способу представлення та пояснення теми уроку залежить ступінь сприйняття і засвоєння знань учнями. Це суттєво підсилює когнітивний аспект білінгвального навчання. </em></p> Mariia Винарчик Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-24 2023-05-24 8 7 13 УДК 374.017:316.614 ВПЛИВ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/219 <p><em>У науковій статті виявлено особливості освітнього середовища закладів позашкільної освіти та з’ясовано їхній вплив на процес соціального самовизначення підлітків. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури та охарактеризовано сутність понять «самовизначення» і «соціальне самовизначення». Розглянуто підлітковий вік як один з найбільш складних і відповідальних періодів у житті дитини. Обґрунтовано необхідність цілеспрямованої педагогічної підтримки і заохочення особистісного розвитку підлітків для їхнього подальшого соціального самовизначення.</em></p> <p><em>Здійснено аналіз результатів дослідження щодо впливу діяльності закладів позашкільної освіти на процес соціального самовизначення підлітків. З’ясовано, що освітня діяльність закладів позашкільної освіти сприяє всебічному розвитку особистості, створюючи умови для творчої активності здобувачів освіти, забезпечує їхню співпрацю у творчому процесі та самостійну творчість, що і формує прагнення особистості до самореалізації, сприяє здійсненню самостійного вибору свого майбутнього життєвого шляху і соціальному самовизначенню.</em></p> Тетяна Лященко Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-24 2023-05-24 8 13 23 УДК 373.5:159.928.22 ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ АКАДЕМІЧНО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/239 <p><em>У науково-методичній статті представлено практичні кейси психолого-педагогічної підтримки і супроводу академічно обдарованих учнів. Розкрито семантичні характеристики поняття супровід, надані вітчизняними та іноземними фахівцями. Виявлено особливості створення та організації розвивального освітнього середовища для академічно обдарованих дітей. Запропоновано алгоритм дій з діагностування інтересів і здібностей учнів. Акцентовано увагу на особливостях створення навчальних програм для роботи з академічно обдарованими дітьми. Зроблено висновок, що для повноцінного розвитку кожної дитини доцільно здійснювати коригування навчальних програм, сприяти залученню батьків до розвитку здібностей їхніх дітей, координувати роботу фахівців і розробляти індивідуальні карти просування здібних учнів. </em></p> Володимир Михайлович Онацький Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-06-28 2023-06-28 8 23 30 УДК 37.012 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/221 <p><em>Стаття присвячена розвитку міжкультурної компетентності як однієї із основних компетентностей мовної підготовки здобувачів вищої освіти. Авторами означено поняття міжкультурної компетентності. Подано результати анкетування здобувачів вищої освіти ВПНЗ «Дніпровський гуманітарний університет» щодо освітніх умов з формування міжкультурної компетентності в університеті. З метою</em> <em>виявлення ефективних методів формування міжкультурної компетентності, а також визначення методів розвитку міжкультурної компетентності в межах викладання дисциплін «Іноземна мова професійного спрямування» та позааудиторної роботи із здобувачами, здійснювалося опитування слухачів курсів. На основі аналізу отриманих результатів опитування запропоновано пропозиції, які слухачі вважають пріоритетними для розвитку міжкультурної компетентності в освітньому середовищі.</em></p> Ірина Холод Тетяна Тетяна Валеріївна Крашеніннікова Ольга Негодченко Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-24 2023-05-24 8 31 38 УДК: 378.3.091.2(045) ЦИФРОВІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/222 <p><em>У науково-оглядовій статті представлені результати системного аналізу цифрових інтерактивних технологій в умовах початкової школи. Розкрито сутність, окреслено принципи (в</em><em>ідкритість, цифрова інтеракція, зручність інтерфейсу) застосування цифрових технологій</em><em>, визначено їхню рівневу структуру (</em><em>апаратний, програмний та користувацький рівні</em><em>), охарактеризовано основні засоби (апаратні та програмні). Пропонований у статті авторський алгоритм застосування цифрових інтерактивних технологій містить дванадцять кроків їх ефективної реалізації в освітньому процесі початкової школи. Критична оцінка можливостей цих технологій виявила, що вони </em><em>мають значний потенціал для покращення навчання учнів початкової шкільної ланки, але їхнє використання повинно бути обґрунтованим та забезпечувати баланс між цифровим та традиційним навчанням, а також дотримуватися принципів безпеки та приватності. </em></p> Маріанна Швардак Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-24 2023-05-24 8 38 47 УДК 378.091.3.8111.111(045) ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ МОВИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/223 <p><em>Науково-методична стаття присвячена питанню стратегії вивчення мови. Досліджено різні підходи до визначення та класифікації навчальних стратегій вивчення мови. Автори статті зосереджені на застосуванні стратегій прямого навчання в процесі викладання англійської мови. Метою цього дослідження було довести ефективність стратегій прямого вивчення мови для формування лексичної компетентності здобувачів освіти. </em></p> <p><em>У статі зазначено, що правильне вживання лексики та насичений словниковий запас – головний ключ до іншомовного спілкування. Тому актуальним завданням сьогодення є пошук ефективних шляхів опанування іноземних мов та їх</em><em>нього</em><em> лексичного складу. Саме навчальні стратегії здатні допомогти людині сформувати комунікативну компетенцію належного рівня, набути відповідних мовленнєвих навичок та опанувати іншомовну лексику. Тому пошук ефективних навчальних стратегій – це одна з найважливіших складових сучасної системи навчання. У статті представлені методи та прийоми, які використовуються в процесі формуючого експерименту. </em></p> <p><em>Програма експерименту передбачала виконання таких завдань: визначити первинний рівень сформованості англомовної лексичної компетентності здобувачів вищої освіти, перевірити ефективність використання стратегій прямого навчання при формуванні лексичної компетенції за допомогою розроблених комплексів вправ та оцінити результати експерименту. Програма реалізовувалась у три етапи: констатуючий, формувальний та контрольний. Під час констатуючого етапу оцінювався рівень сформованої англомовної лексичної компетентності. Формуючий етап стосувався застосуванню набору прямих навчальних стратегій з метою формування високого рівня досліджуваної компетентності. На контрольному етапі проведено аналіз отриманих результатів з метою визначення ефективності використання прямих навчальних стратегій під час формування англомовної лексичної компетентності здобувачів освіти.</em></p> <p><em>Результат показує, що стратегії прямого навчання у викладанні англійської мови позитивно впливають на досягнення здобувачів освіти. Висновки авторів також підтверджують, що система практичних завдань на основі прямих навчальних стратегій вивчення мови отримала схвальні відгуки учасників експерименту.</em></p> Ярослава Ярослава Бельмаз Оксана Горовенко Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-24 2023-05-24 8 48 55 УДК 37.012:001.891(045) ФЕНОМЕН ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/237 <p><em>У </em><em>науково-оглядовій </em><em>статті розкрито сутність на структуру прогностичної компетентності; </em><em>презентовано бачення авторки щодо </em><em>алгоритм</em><em>ізації</em><em> формування прогностичн</em><em>ої компетентності</em><em> вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти. </em><em>Цей а</em><em>лгоритм включає шість етапів, кожний з яких якісно впливає на розвиток складових компетентності майбутнього вчителя початкових класів, як-от: (1) ознайомлення з теоретичними основами прогнозування, (2) освоєння практичних методів прогнозування, (3) використання прогнозування в освітньому процесі, (4) оцінка та аналіз ефективності прогнозування, (5) практична реалізація прогнозів у професійній діяльності, (6) тривале систематичне підвищення рівня компетентності в галузі прогнозування. </em></p> Галина Юріївна Гудачок Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-06-08 2023-06-08 8 55 62 УДК: 378.147 ЧИ Є ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗАГРОЗОЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ? https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/240 <p><em>Стаття присвячена важливій сучасній проблемі – зростанню якості вищих освітніх послуг.</em><em> Ця проблема завжди була актуальна сама собою. Як було показано, з 2017 року ситуація ускладнилася – </em><em>на</em><em> ринку вищих освітніх послуг з'явився новий гравець.</em> <em>Це – </em><em>&nbsp;Штучний Інтелект.</em> <em>Стаття висвітлює ситуацію, що склалася на ринку вищих освітніх послуг за участю трьох гравців: споживача освітніх послуг (студентів), провайдера освітніх послуг (університетських </em><em>викладачів</em><em>) та Штучного Інтелекту.</em></p> <p><em>Мета статті – знайти відповідь на дослідницьке питання: чи становить штучний інтелект загрозу якості послуг вищої освіти? Автор використовував надійні та економічно обґрунтовані методи дослідження.</em><em> Це були такі методи, як дослідження наукових джерел; педагогічне спостереження та опис </em><em>життєвих </em><em>прикладів;</em><em> моделювання та прогнозування, аналіз та синтез; проєктування анкети для опитування студентів. </em></p> <p><em>У</em><em> процесі проектування анкети для вивчення думки студентів щодо використання Штучного Інтелекту для навчання автор використав можливості Штучного Інтелекту. Опитування студентів з верифікацією статистичних гіпотез дадуть практичну відповідь на дослідницьке питання: чи є штучний інтелект загрозою якості послуг вищої освіти?</em></p> <p><em>Б</em><em>уло проаналізовано на наявність загроз три приклади використання штучного інтелекту у вищих освітніх послугах. Це було проаналізовано чотири гіпотетичні варіанти інтеракції трьох гравців на ринку вищих освітніх послуг: споживача освітніх послуг (студентів), провайдера освітніх послуг (університетських вчителів) та Штучного Інтелекту.</em> <em>Б</em><em>ула отримана теоретична відповідь на дослідницьке питання: у двох варіантах із чотирьох (50</em><em>&nbsp;</em><em>%) існує загроза якості вищих освітніх послуг. </em></p> Валері Окуліч-Козарин Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-06-28 2023-06-28 8 63 71 УДК 378.011.3-051:373.3 /5(045) ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК РЕСУРС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/224 <p><em>У науково-оглядовій статті репрезентовані теоретичні та практичні аспекти </em><em>розбудови освітнього середовища закладу вищої освіти, спрямованого на забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійних програм галузі знань 01 Освіта/Педагогіка до інноваційної діяльності.</em><em> Уточнена сутність поняття «</em><em>освітнє середовище» з позиції його розгляду як ресурсу підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності. </em><em>Визначені структурна організація</em><em> освітнього середовища закладів вищої освіти (особистісна, аксіологічна, змістова, діяльнісна та ресурсна складові), а також зміст макро-, мезо-, мікро- рівнів формування освітнього середовища як ресурсу підготовки до інноваційної діяльності. </em></p> Лариса Петриченко Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-24 2023-05-24 8 72 79 УДК 37.378 АНАЛІТИЧНИЙ КОНТЕНТ ФОРМУВАЛЬНОГО НАРАТИВУ ДЕОНТОЛОГІЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/225 <p><em>У науковій статті розкриваються шляхи формування деонтологічно-професійної культури майбутніх учителів-логопедів як фундаментальної передумови становлення їх професійної ідентичності. Представлено оглядовий аналіз критеріальних складових деонтологічно-професійної культури, визначено та обґрунтовано концептуальні засади, зміст та структуру дидактичної моделі формування деонтологічно-професійної культури, теоретичні та практичні аспекти її реалізації.&nbsp;</em></p> <p><em>Авторки наголошують, що головним завданням підготовки висококваліфікованих педагогів спеціальної освіти є розкриття інноваційного потенціалу кожного студента, розвиток їх соціальних, особистісних та творчих якостей, що стає можливим завдяки впровадженню методу case-study.&nbsp;</em></p> Наталія Савінова Катерина Максимівна Кутержинська Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-24 2023-05-24 8 79 93 УДК 37.091.313:37.018.43 ПРОЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/228 <p><em>У науково-методичній статті порушуються проблеми дистанційної освіти, зокрема, забезпечення її ефективності у контексті застосування компетентнісно/особистісно зорієнтованих технологій. Проаналізовано сутність дистанційної освіти та чинники, що знижують її ефективність в умовах сучасних реалій та викликів часу. Зосереджено увагу на практиці формального застосування інноваційних технологій, до яких відносено проєктні, що характеризуються невідповідністю форми та змісту (інноваційна форма та традиційно інформативно-репродуктивний спосіб організації навчальної діяльності у її контексті). Також у статті запропоновано авторську модель організації проєктного навчання в системі дистанційної освіти та описано алгоритми її реалізації з орієнтацією на критерії компетентнісної освіти та умови дистанційного навчання. </em></p> Тетяна Франчук Олександр Мельник Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-25 2023-05-25 8 94 104 УДК 378 КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК КОМПОНЕНТ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/229 <p><em>У </em><em>науково-оглядовій </em><em>статті висвітлена проблема підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації інклюзивної освіти. Здійснено аналіз Стандарту професійної підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта, Концепції розвитку інклюзивного навчання та відповідної освітньо-професійної програми. </em><em>Окреслено </em><em>професійні компетентності, які необхідні майбутні</em><em>м</em><em> вихователям для забезпечення якісного освітнього процесу для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. </em><em>З у</em><em>раху</em><em>ванням</em><em> компонент</em><em>ів</em><em> інклюзивної освіти автором висвітлено специфіку компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як наскрізного компонента успішної реалізації інклюзивної освіти.</em></p> Арина Харківська Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-25 2023-05-25 8 105 113 УДК: 378.091.2:364-43]:37.013.42 КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/196 <p><em>Статтю присвячено висвітленню компонентної структури готовності здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота до профілактичної діяльності у молодіжному середовищі. </em></p> <p><em>Мета дослідження полягає у визначенні </em><em>та обґрунтуванні компонентів готовності майбутніх соціальних працівників до</em><em> профілактичної діяльності у молодіжному середовищі. В</em><em>икористано методи: </em><em>аналіз наукової літератури та нормативно-правових документів України з питань професійної підготовки фахівців соціальної сфери й надання послуги соціальної профілактики; анкетування, спрямоване на визначення основних компонентів профілактичної діяльності соціальних працівників; узагальнення результатів.</em></p> <p><em>Проаналізовано</em><em> науков</em><em>і</em><em> погляд</em><em>и вчених</em><em> на </em><em>дефініцію </em><em>«професійна підготовка майбутніх соціальних працівників», «соціальна профілактика». </em><em>Визначено, що основною метою профілактичної діяльності соціальних працівників у молодіжному середовищі виступає превенція соціальних та життєвих проблем молоді, а також попередження ускладнення вже існуючих через впровадження системних та цілеспрямованих заходів. </em></p> <p><em>Розглянуто професійну підготовку майбутніх соціальних працівників до профілактичної діяльності у молодіжному середовищі як </em><em>процес формування </em><em>спеціальних </em><em>знань, умінь </em><em>і компетентностей, розвиток особистісних якостей, результатом якого виступає готовність до реалізації профілактичної діяльності щодо попередження розповсюдження негативних явищ у молодіжному середовищі, плекання ідей здорового способу життя, реалізацію творчого потенціалу кожної особистості, ліквідацію ризикованих вчинків та їх наслідків. </em></p> <p><em>Сформульовано авторське визначення поняття «готовність до профілактичної діяльності»</em><em>як інтегративної особистісної здатності до впровадження профілактичних заходів первинного, вторинного та третинного характеру на різних рівнях її реалізації.</em></p> <p><em>Представлено результати опитування здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота щодо компонентної структури досліджуваної готовності. На основі аналізу наукової літератури та результатів анкетування визначено, проаналізовано та обґрунтовано компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до профілактичної діяльності у молодіжному середовищі: </em><em>мотиваційно-особистісний, когнітивно-змістовий та діяльнісний. </em></p> Катерина Сергіївна Червоненко Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії 2022-12-27 2022-12-27 8 114 122 УДК 378.091.313:793.3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/230 <p><em>Науково-оглядова стаття присвячена питанням підготовки майбутніх фахівців хореографічного мистецтва, зокрема організації проєктної діяльності у закладах вищої освіти КНР. На основі кампаративного аналізу наукових робіт вчених КНР та України розкрито зміст понять «метод проєкту», «проєктні технології». Визначено види проєктів, характерні ознаки та особливості проєктної діяльності фахівців хореографічного мистецтва в КНР:</em><em> (1) наявність актуальної проблеми, що вимагає вирішення та є значущою для майбутньої діяльності фахівців хореографічного мистецтва; (2) усвідомлення здобувачами цілей проєкту та передбачуваний результат; (3) чітке визначення планування конкретних дій учасника (учасників); (4) врахування основної ознаки проєктної діяльності, що вимагає дослідницької роботи майбутніх фахівців хореографічного мистецтва; (5) широке використання сучасних цифрових сервісів, мультимедіа, інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення завдань; завершальний етап має включати реальний продукт та його презентацію незалежно від виду проєкту. </em></p> Чан Чжень Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-25 2023-05-25 8 122 129 УДК 378:159.9-051:[316.454.5:005 КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНІВ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПСИХОЛОГІЇ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/238 <p><em>У </em><em>науковій </em><em>статті </em><em>про</em><em>аналізовано критерії та показники визначення рівня розвитку комунікативної компетентності фахівців психологічного профілю, що розроблені вітчизняними науковцями. </em><em>Проте а</em><em>втор</em><em>ка</em><em> дійш</em><em>ла</em><em> висновку про відсутність чітких загальноприйнятих критеріїв сформованості комунікативної компетентності, що пов’язано із </em><em>специфікою </em><em>бачення </em><em>дослідниками</em><em> зазначеної проблеми. </em></p> <p><em>Наукова новизна дослідження полягає в тому, що </em><em>авторкою </em><em>розроблено критерії та показники визначення рівня розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців із психології, які відповідають специфічним особливостям професійної діяльності та сприяють формуванню висококваліфікованого фахівця. Висунуто думку, що за дібраними показниками до цих критеріїв можливо дослідити реальний рівень розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців із психології на різних етапах процесу їх</em><em>ньої</em><em> професійної підготовки. Автор</em><em>кою</em><em> схарактеризовано рівні розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців із психології.</em></p> Ангеліна Вадимівна Шкурко Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-06-08 2023-06-08 8 129 139 УДК 378.147 СУЧАСНІ ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ В ПРИВАТНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/231 <p><em>Формування та забезпечення інклюзії у закладах вищої освіти є важливою умовою сталого розвиту нашої держави. </em><em>Важливими умовами забезпечення прав здобувачів вищої освіти на якісну освіту є: доступні</em><em>сть в інформаційному, соціальному просторі в освіті, формування матеріально-технічної бази, яка була б адаптована до потреб студентства, наявність кваліфікованих викладачів, які підготовлені до роботи в інклюзивному просторі. </em></p> <p><em>Науково-методична стаття презентує бачення щодо </em><em>сучасних</em> <em>векторів</em> <em>формування</em> <em>інклюзивного</em> <em>простору</em><em>, яке було екстрапольовано з довіду діяльності Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». Запропоновані такі кроки щодо підтримки інклюзивного простору в сучасних закладах вищої освіти України: навчання викладачів, створення мережі інклюзивних клубів та груп, створення безбар’єрного середовища у закладі навчання, проєктування мережі тьюторства, проведення курсів міжкультурної комунікації та етики спілкування, використання мультимедійних технологій та хмарних корпоративних технологій університету, сприяння створенню комфортного середовища, підтримка досліджень та програм, розробка інклюзивної мережі в закладах вищої освіти, підтримка студентських ініціатив (залучення до культурних заходів, ініціатив у закладі вищої освіти).</em></p> Карина Бортун Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-25 2023-05-25 8 140 147 УДК 376.011.3-051 КООРДИНАТОР ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/232 <p><em>Освіта дітей з особливими освітніми потребами в Україні продовжує знаходити нелегкі шляхи реалізації в умовах дефіциту різних груп забезпечення інклюзивного навчання, серед яких однією з найбільш невідповідних є кадрове забезпечення. Досі серед посад, наявних в українських закладах освіти, немає жодної, серед посадових обов’язків якої є компетентна опіка питаннями впровадження інклюзивного навчання. Натомість, у закладах освіти США наявні відразу декілька таких посад: вчитель спеціальної освіти (</em><em>SEN</em><em>-</em><em>teacher</em><em>), кейс-менеджер та ін.; також є посада, назва якої пов’язана з координаційно-управлінською діяльністю – </em><em>адміністратор спеціальної освіти (</em><em>Administration</em> <em>of</em> <em>Special</em> <em>Education</em><em>) та, безпосередньо, координаційною діяльністю – координатор з питань особливих освітніх потреб (SENCO). Посада координатора з питань особливих освітніх потреб (SENCO) також введена у закладах освіти Великої Британії, Швеції, Чеської республіки та інших країн. </em></p> <p><em>У науково-оглядовій статті здійснено узагальнення головних напрямів діяльності такого координатора за професійним профілем та зроблено припущення щодо можливого виконання координаційної ролі учасниками команди супроводу дітей з ООП в українських закладах освіти.</em></p> Тетяна Скрипник Олена Мартинчук Наталія Софій Людмила Тищенко Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-25 2023-05-25 8 148 156 УДК 378 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЦЕНТРАХ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/233 <p><em>У науково-оглядовій статті висвітлено проблему забезпечення повноцінного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в центрах денного перебування. Подано метамову дослідження, окреслено сутність понять «соціальний супровід», «педагогічний супровід» та «соціально-педагогічний супровід». Виявлено особливості соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у центрах денного перебування, серед яких: (1) міждисциплінарний характер процесу, (2) спрямованість на розвиток кожної дитини з урахуванням її&nbsp;індивідуальних потреб, можливостей, інтересів та цілей, а також на задоволення її освітніх та соціально-особистісних потреб; (3) наявність педагогічної складової, що реалізує такі умови, як: безпечне освітнє середовище, особистісно орієнтований, індивідуальний, міждисциплінарний та диференційований підходи до організації навчання, а також дотримання принципу «ситуація успіху»; (4) наявність корекційно-профілактичної складової соціально-педагогічного супроводу.</em></p> Галина Пономарьова Алла Харківська Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-25 2023-05-25 8 157 165 УДК: 378 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АУТРІЧ-РОБОТИ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ В УКРАЇНІі https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/242 <p>Анотація&nbsp;</p> Ольга Олександрівна Сташук Маргарита Кудінова Ольга Галієва Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-06-29 2023-06-29 8 168 178 УДК: 364:316.7 ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ІНСТИТУТУ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/234 <p><em>У науково-оглядовій статті розглянуто феномен культурного туризму як сучасний соціально-культурний інститут універсального спрямування. </em><em>Актуальність дослідження обумовлена поглибленням і безповоротністю </em><em>соціально-економічних, політичних перетворень у всіх сферах суспільного життя нашої країни, які ставлять нові завдання перед суспільством. Це, перш за все, завдання виховання сучасного покоління у дусі активної творчої праці, національного ідентифікування, дотримання і гармонізації інтересів суспільства і особистості, розвитку духовності людини, збереження її фізичного і етичного здоров’я. У результаті дослідження встановлено, що культурний туризм є важливим аспектом передачі новому поколінню накопиченого людством життєвого досвіду і матеріально-культурної спадщини, формування ціннісних орієнтацій, етичного оздоровлення і культурного розвитку нації, один із шляхів соціалізації особистості.</em></p> Вікторія Худавердієва Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-05-25 2023-05-25 8 179 190 УДК 316.4.05 КУЛЬТУРНО-ІНТЕГРУЮЧА РОЛЬ ЗНАКОВОЇ СИСТЕМИ МОВИ ТА КОМУНІКАЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ДИСКУРС https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/241 <p><em>Актуальність оглядового дослідження зумовлена необхідністю осмислення ролі мовної комунікації в епоху глобалізації на тлі світових економічних, соціально-політичних та екологічних криз, коли формується нова мовна картина світу, нова людина та нова якість її життя.</em></p> <p><em>Сучасні процеси глобалізації мають суттєвий і неоднозначний вплив на формування нової багатополярної картини світу. Культурно-лінгвістична комунікація продиктована часом та стає умовою ознайомлення з досягненнями культур інших народів, а також інтеграції, адаптації та виживання за умов економічної, соціально-політичної та екологічної криз.</em></p> <p><em>Розглянуто та проаналізовано деякі властивості природної мовної знакової системи, її культурно-інтегруючу роль у комунікації. Позначені як перспективні подальші наукові розробки концепції знакових мовних систем у контексті розвитку культури сучасної мовної освіти, естетичного сприйняття мовної символіки, зокрема, відродження національних інтенцій мови.</em></p> Любов Юрченко Людмила Гонтаренко Авторське право (c) 2023 Науковий журнал Хортицької національної академії 2023-06-28 2023-06-28 8 191 198