Науковий журнал Хортицької національної академії https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA <p>Наукове видання спрямоване на висвітлення та оприлюднення результатів актуальних наукових досліджень у галузі педагогіки, теорії та методики управління, теорії та методики виховання, спеціальної освіти.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Khortytsky National Academy Edition uk-UA Науковий журнал Хортицької національної академії 2707-3076 УДК 37.091.26:81’243 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МОВНОГО ПАСПОРТА ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ ФІКСУВАННЯ МОВНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/62 <p><em>У науково-методичній статті досліджується концепт мовного паспорту як однієї із складових мовного портфоліо в європейському освітньому просторі. Як інноваційний інструмент, мовний паспорт може представляти іншомовну діяльність учнів і студентів протягом певного періоду часу і відображати не лише рівень мовних навичок, але й їхні міжкультурні компетенції. Встановлено, що мовний паспорт потребує постійного оновлення, щоб показати прогрес його власника у вивченні мов та засвідчити отримання нового міжкультурного досвіду. Він базується на Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти і визнається всіма суб’єктами європейської системи освіти. Дескриптори оцінювання мовних навичок є визнані в усіх європейських країнах і стосуються різних видів іншомовної діяльності: монологічного і діалогічного мовлення, читання, письма і аудіювання відповідно до рівнів А1, А2, В1, В2, С1 і С2. У ході дослідження виявлено, що у мовному паспорті містяться також дипломи і сертифікати, що засвідчують мовні знання і досвід мовного та міжкультурного навчання. </em></p> Марія Петрівна Винарчик Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-05-29 2021-05-29 3 7 15 УДК 378.091.2(477)«19/20» ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/63 <p><em>У науковій статті подано результати історико-педагогічного дослідження проблеми організаційно-педагогічного забезпечення процесу управління виховною роботою у закладах вищої педагогічної освіти України, починаючи з другої половини ХХ століття та на початку ХХІ століття. Дослідження ґенези організації процесу управління вихованням майбутніх учителів та результати констатувального етапу експерименту дозволили визначити та обґрунтувати організаційно-педагогічні засади (мету, принципи, функції, методи та умови) вищезазначеного процесу відповідно до встановлених етапів: І етап (1958-1990&nbsp;рр.) – етап становлення процесу управління виховною роботою у вищій школі України; ІІ етап (1991-2013 рр.) – етап реформування процесу управління вихованням майбутніх учителів у закладах вищої освіти України; ІІІ&nbsp;етап (з 2014 р. по сьогодення) – етап стабілізації процесу управління виховною роботою у закладах вищої педагогічної освіти України. </em></p> Ярослава Вікторівна Дудко Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-05-29 2021-05-29 3 15 25 УДК 37.013.3:929 РОЛЬ І МІСЦЕ ВЧЕННЯ ПРО СИСТЕМАТИЗАЦІЮ В НАУКОВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/65 <p><em>У науковій статті розглядається вчення про систематизацію науково-педагогічного знання, визначається його роль і місце в теорії й методології педагогіки та освітній практиці. Встановлено зв’язок впливу розвитку методологічного за своїм значенням вчення про систематизацію в педагогіці на перебіг сучасної методолого-інформаційної кризи науково-педагогічного знання. Сучасний кризовий стан у систематизації вже накопичених науково-педагогічних знань й іще переважна орієнтація дослідників на отримання несистемного педагогічного знання і обумовлює актуальність методологічного усвідомлення ролі і місця вчення про систематизацію.</em></p> <p><em>У статті розглянуті основні форми систематизації, роль і місце вчення про систематизацію у методології педагогіки, множинність і поліаспектність визначень поняття систематизації в науковій теорії й освітній практиці, що претендує на роль універсального діалектичного методу. На прикладі з</em><em>астосування історико-біографічного методу до життєпису Д.&nbsp;І.&nbsp;Менделєєва встановлено подібність і спільність систематизації для наукової діяльності вченого і освітньої практичної діяльності викладача. </em></p> Анатолій Іванович Павленко Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-05-31 2021-05-31 3 26 36 УДК 378.018.43 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/66 <p><em>У науково-методичній статті обґрунтовано актуальність електронної освіти і розглянуті питання організації дистанційних форм навчання дітей молодшої шкільної ланки та студентів педагогічних спеціальностей, зокрема початкової освіти. Здійснюється аналіз факторів впливу на якість дистанційного освітнього процесу, встановлюються причини їхнього виникнення та визначаються шляхи подолання негативних проявів. Акцент у дослідженні зроблено на ролі мотивації педагогічних працівників та здобувачів освіти під час дистанційного освітнього процесу та способах її формування; розглянуті науково-теоретичні, методологічні і технологічні шляхи реалізації дистанційних форм навчання.</em></p> Ірина Сергіївна Лапшина Авторське право (c) 2021-05-31 2021-05-31 3 37 47 УДК 159.9:316.4 СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ ШЛЯХОМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ШКІЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОРОЗУМІННЯ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/67 <p><em>У оглядовій статті зазначено, що за останні роки в Україні пріоритетами розвитку системи освіти визначено демократизацію всіх ланок, повагу до психофізичних особливостей дитини, її індивідуальних освітніх потреб. Зазначені пріоритети, насамперед, реалізуються шляхом розбудови цілісної системи інклюзивного навчання в країні. Розглянуто проблеми, з якими стикаються учасники освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання. Екстрапольовано булінг в дитячому колективі як найбільш загрозливу у соціальному, індивідуальному та освітньому сенсах проблему. Способом попередження ситуацій булінгу в школах та створення безпечного освітнього середовища запропоновано створення шкільних служб порозуміння. Теоретично обґрунтовано, що запропонована система профілактичної роботи у запобіганні булінгу дозволяє покращити соціально-психологічний мікроклімат, створюючи безпечне освітнє середовище для всіх учасників освітнього процесу, адже це налагоджений процес взаємодії медіатора, адміністрації школи, педагогічного колективу, учнів, батьків на шляху миробудування та ненасильницького спілкування.</em></p> Наталя Вікторівна Лугінець Ірина Миколаївна Павлівська Ольга Володимирівна Сафонова Ольга Юріївна Скиба Анна Володимирівна Шамардіна Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-01 2021-06-01 3 47 58 УДК 378.091.2:613(045) ОПАНУВАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ЗАСОБАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/68 <p><em>Оглядово-методична стаття присвячена обґрунтуванню необхідності опанування студентами здоров’язберігаючими технологіями у процесі їхнього навчання у закладі вищої освіти. Доведено, що формування механізму бути здоровим, гармонійно розвиненим, вести раціональний, з позиції збереження здоров’я, спосіб життя є важливим фактором розвитку сучасного суспільства. Адже рівень здоров’я населення визначає національну безпеку країни і її національне багатство.</em></p> <p><em>Засобом опанування студентами здоров’язберігаючими технологіми в освітньому процесі закладу вищої освіти визначено спеціально розроблену програму дисципліни «Загальна теорія здоров’я та основи здорового способу життя». Досвід впровадження цієї програми зі студентами спеціалізацій 017 Фізична культура і спорт,</em> <em>014&nbsp;Середня освіта (Фізична культура), 227 Фізична терапія, ерготерапія протягом 2019/2020 навчального року свідчить про те, що вона сприяє засвоєнню студентами знань щодо технологій збереження власного здоров’я, а також формує мотивацію для подальшого використання методів та засобів збереження, укріплення та вдосконалення власного здоров’я. </em></p> Світлана Степанівна Волкова Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-01 2021-06-01 3 59 68 УДК : 378:74 ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС ТА СЬОГОДЕННЯ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/69 <p><em>Оглядова стаття висвітлює сучасні тенденції реформування системи вищої освіти у галузі образотворчого мистецтва. Розкриваються питання зародження та становлення методу проєктів у педагогічній практиці закладів вищої освіти, уточнюється періодизація розвитку та поширення методу проєктів на світовому рівні та у вітчизняній практиці. Розкрито авторське бачення змісту поняття творчої проєктної діяльності та обґрунтовано доцільність її застосування в професійній підготовці фахівців образотворчого мистецтва в закладах вищої освіти. На основі результатів аналізу здобутків світових і вітчизняних вчених у сфері підготовки спеціалістів творчих спеціальностей автором наголошується, що використання проєктування, зокрема творчого проєктування, у професійному навчанні майбутніх спеціалістів образотворчого мистецтва може значно підвищити якість майбутньої професійної діяльності, надасть змогу здобути необхідні знання, вміння та досвід, що актуальні для успішної реалізації в сучасному світі. </em></p> Світлана Вікторівна Давидова Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-01 2021-06-01 3 69 79 УДК 378:7.012(045) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ З МЕДІАДИЗАЙНУ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/70 <p><em>В оглядово-методичній статті висвітлено теоретичний аспект та наведені практичні приклади проєктування освітньо-професійної програми спеціалізації «Медіадизайн». Доведено, що якість професійної підготовки майбутніх медіадизайнерів викликає необхідність формування в студентів необхідних компетенцій, які поєднують знання, навички, уміння; здібності й риси особистості; уміння якісно виконувати професійні обов'язки. Ці компетенції групуються у три блоки: інтегральні, спеціальні та загальні. Набуття майбутніми фахівцями загальних проєктних, креативних, технологічних, комунікативних та інтерактивних компетенцій слід розглядати як результат якісної професійної підготовки за освітньо-професійною програмою «Медіадизайн».</em></p> Наталія Володимирівна Дерев’янко Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-01 2021-06-01 3 79 88 УДК 378.091.313:53:378.147 :159. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРНАЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИКА ГОТОВНОСТІ ДО ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/71 <p><em>У науково-методичній статті розглянуто психолого-педагогічні умови особистісного та професійного самовдосконалення майбутніх фахівців, зокрема студентів-психологів. До таких умов належать технології самоосвіти та самовиховання, спеціально розроблені форми, методи та методики інтерактивної роботи, орієнтовані на стимулювання мотивації та збагачення ресурсів саморозвитку. В процесі професійної підготовки майбутніх психологів визначальне значення мають спеціально розроблені навчальні заняття за умов дотримання специфічних змістовно-методичних вимог щодо цілеспрямованої підготовки здобувачів вищої освіти до особистісно-професійного саморозвитку. Зазвичай така підготовка реалізується за допомогою активізації внутрішніх чинників процесу самовдосконалення, одним з яких є інтернальність&nbsp;– особистісна властивість, що набуває особливої значущості у контексті специфіки професійної діяльності психолога. Зроблене припущення, що ефективною психолого-педагогічною умовою формування інтернальності як чинника особистісно-професійного саморозвитку майбутніх психологів є спеціально організована навчальна діяльність. У зв’язку з цим розроблено </em><em>навчальний спецкурс «Теоретико-методичні основи формування інтернальності майбутніх психологів». У статті сформульовано мету та завдання, розкрито структуру спецкурсу, зміст аудиторної та самостійної роботи, запропоновано форми контролю. </em></p> Тетяна Сергіївна Кетлер-Митницька Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-01 2021-06-01 3 88 98 УДК: [378.091.212:614.2]:005.336 ВИДИ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/72 <p><em>В оглядовій статті охарактеризовано основні види готовності (професійна, особистісна, психологічна, фізична, соціальна, педагогічна та практична) фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до використання здоров’язбережувальної технології у професійній діяльності, наголошено на особливостях використання в роботі фізичного терапевта ресурсів Міжнародної класифікації функціонування, яка має на меті визначити уніфіковану та стандартизовану мову і схеми опису станів здоров’я, а також станів, пов’язаних із здоров’ям та компонентами добробуту клієнта (зокрема, таких як освіта та праця). </em></p> Ангеліна Анатоліївна Коробченко Владислав Євгенович Пюрко Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-01 2021-06-01 3 98 109 УДК: 378: 376-051 (043.3) РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНО ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/73 <p><em>Наукову статтю присвячено проблемі розвитку інклюзивно орієнтованих компетентностей майбутніх педагогів спеціальної освіти в умовах магістерської підготовки. Виявлено компоненти, що забезпечують позитивну динаміку цього процесу в системі університетської освіти, серед яких: мотиваційний, когнітивний, операційний та рефлексивний. Акцентовано увагу на професійному становленні як домінуючому чиннику розвитку інклюзивно орієнтованих компетентностей за рахунок методологічного узгодження теоретичної і практичної підготовки студентів магістратури. Запропоновано концептуальну модель розвитку інклюзивно орієнтованих компетентностей здобувачів вищої освіти за структурою «чотиривимірної моделі» ЮНЕСКО, котра спрямована на раціональне поєднання самовизначення, самосвідомості майбутніх фахівців з формуванням ціннісних орієнтацій, вдосконаленням фахових компетентностей, творчого мислення, адекватної самооцінки та усвідомленням сучасної філософії в контексті розуміння, що усі діти, незважаючи на особливості їхнього психофізичного розвитку, є важливими членами суспільства і мають права на рівні з іншими, зокрема щодо отримання освіти.</em></p> Лілія Іванівна Нічуговська Людмила Миколаївна Ніколенко Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-02 2021-06-02 3 109 118 УДК: 376-056.2 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/74 <p><em>У науково-методичній статті наголошено на ролі закладів дошкільної освіти у континуумі навчання дітей з особливими освітніми потребами; розкрито специфічні особливості підготовки майбутніх вихователів до роботи в інклюзивному середовищі в умовах закладу вищої освіти</em><em>. До особливостей фахової підготовки з досліджуваної проблеми віднесено такі: спрямованість фахової підготовки на розширення специфічних фахових знань, а також розвиток інклюзивної компетентності; формування у студентів здатностей створювати корекційно-розвиткове середовище для дітей дошкільного віку; формування у студентів здатностей вирішувати нестандартні професійні завдання; розвиток особистісно-ціннісної готовності до роботи в умовах інклюзії, визнання цінностей інклюзивної освіти як орієнтирів для виконання професійної діяльності; взаємозв’язок навчального матеріалу різних дисциплін професійно-педагогічного циклу; включення студентів у дієве професійне співробітництво; розвиток компетентностей навчатися протягом життя.</em></p> Катерина Анатоліївна Шапочка Наталія Буркле Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-02 2021-06-02 3 118 128 УДК 37.012.85 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТОРНИХ І МОВЛЕННЄВИХ РИТМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЇКАННЯМ ЗАСОБАМИ ЛОГОРИТМІЧНИХ ВПРАВ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/75 <p><em>У науковій статті доведено, що функціональні аспекти моторно-мовленнєвого розвитку в дітей старшого дошкільного віку із заїканням тісно пов’язані базовим морфофукціональним забезпеченням моторики та мовлення. Це передбачає активізацію кори головного мозку, покращення кровопостачання до головного мозку, відновлення іннервації рухового та артикуляційного праксису. Висвітлено філософські, психофізіологічні, нейробіологічні, психологічні й лінгвістичні аспекти природи ритму. Визначені порівняльні показники рівня розвитку моторного та мовленнєвого ритму до проведення логоритмічних вправ та після. </em></p> Ірина Олександрівна Жадленко Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-02 2021-06-02 3 129 139 УДК 378:376(043.5) СИСТЕМНО-ІНСТИТУЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/76 <p><em>У науково-методичній статті здійснено комплексний аналіз системно-інституційних засад і змістовно-методичної специфіки діяльності закладу вищої освіти за напрямом підготовки кваліфікованих кадрів для потреб інклюзивної загальноосвітньої практики, що активно поширюється в Україні в рамках реформи з розбудови Нової української школи. На прикладі досвіду Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії розкрито можливості оптимізації діяльності закладу вищої освіти як ресурсно-методичного центру з проблем інклюзивного навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами. Конкретизовано напрями системної імплементації національних пріоритетів кадрового забезпечення інклюзивної загальноосвітньої практики при підготовці фахівців за спеціальностями «Спеціальна освіта. Логопедія», «Початкова освіта», «Соціальна робота», «Психологія», «Фізична терапія, ерготерапія» через використання в навчальному процесі інноваційних методик і технологій, реалізації комплексно-міждисциплінарного підходу до підготовки фахівців, забезпечення їхньої багатопрофільної готовності до роботи над мультигалузевими проєктами в міждисциплінарних командах, до надання кожній дитині з особливими освітніми потребами індивідуалізованої допомоги для інтенсифікації її соціально-комунікативного розвитку, адекватного опанування соціальних ролей, інтеріоризації суспільно значущих комунікативних норм. Розглянуто значення фахової практики для ознайомлення майбутніх спеціалістів з особливостями реалізації структурно-функціональної моделі інклюзивної освіти на системно-інституційному рівні і для набуття ними актуального досвіду роботи з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами.</em></p> Валентина Василівна Нечипоренко Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-02 2021-06-02 3 140 152 УДК : 316.614.4 ПРОЦЕСУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ З ПОЗИЦІЇ СУБ’ЄКТНО-ВЧИНКОВОГО ПІДХОДУ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/77 <p><em>У науковій статті з позиції сучасного погляду на соціалізацію сучасної особистості проаналізовано підходи окремих дослідників до трактування понять «соціалізація», «особистість», «соціалізація особистості». Погоджуючись з думкою дослідників про важливу роль суспільства в соціалізації особистості, в статті надається перевага аналізу реальних і потенційних можливостей самої особистості у її соціалізації. Обґрунтовується двобічність соціалізаційного процесу; розкриваються основні напрямки соціалізації особистості; характеризується переваги і недоліки суб’єкт-суб’єктного підходу до соціалізації особистості; обґрунтовуються переваги суб’єктно-вчинкового підходу як найбільш вдалого для реалізації соціалізаційного процесу. Процес соціалізації осмислено в контексті його технологічності, виділено три технологічні складові соціалізації сучасної особистості: </em><em>етапність, послідовність та складність.</em></p> Олександра Степанівна Козарик Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-02 2021-06-02 3 153 164 УДК 376.3:159.922.763 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ У СОЦІАЛЬНО-ДЕПРИВОВАНИХ ПІДЛІТКІВ З ОБМЕЖЕННЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/78 <p><em>У науковій статті представлено результати емпіричного дослідження самооцінки у соціально-депривованих підлітків з обмеженням життєдіяльності в умовах інтернатного закладу. Розкрито цілі та особливості дослідження, визначено експериментальну базу і кількість респондентів, охарактеризовано рівні самооцінки, за якими здійснювався аналіз отриманих даних. Підібрано комплекс діагностичних методик для проведення первинної і повторної діагностик. Здійснено аналіз отриманих середніх показників рівнів сформованості самооцінки у соціально-депривованих підлітків з обмеженням життєдіяльності в умовах інтернатного закладу до і після проведення експериментальної роботи в експериментальних та контрольних групах.</em></p> Костянтин Сергійович Нечипоренко Авторське право (c) 2020 Науковий журнал Хортицької національної академії 2021-06-02 2021-06-02 3 164 173