Інформація для авторів

Науковий журнал Хортицької національної академії (серія: Педагогіка. Соціальна робота) – це офіційний журнал комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, який прагне публікувати статті найвищої якості, що сприятимуть науковому прогресу в галузях педагогіки та соціальної роботи 1 матимуть значний вплив на сферу вищої освіти та науково-освітньої політики України. Науковий журнал вітає рукописи авторів 1з різних країн світу та приймає роботи повного спектру теоретичних та практичних досліджень трьома мовами: українською, російською та англійською.

Науковий журнал дотримується принципів Комітету з питань етики публікації (COPE), всесвітньої організації, що складається з-понад 10 000 членів з усіх наукових галузей. COPE – це форум для редакторів та видавців рецензованих журналів для обговорення всіх аспектів етики публікації.

Види рукописів

Ви можете подавати різноманітні матеріали для публікації в періодичному виданн1 «Науковий журнал Хортицької національної академії» за умови, що вони не публікувалися в інших виданнях, а також не знаходяться на стадії розгляду в інших наукових виданнях. Матеріали, які не відповідають тематиці журналу, а також вимогам до змісту та оформлення наукової статті, друкуватись не будуть.

До сфери інтересів Наукового журналу Хортицької національної академії належать багато типів наукових рукописів з тем у галузях педагогічних наук та соціальної роботи: дослідження, що використовують експериментальний, якісний, етнографічний, історичний, оглядовий, філософський чи дослідницький підходи; проекти нормативних документів; аналізи перспектив освітньої та соціальної політики; критичні огляди літератури тощо. Науковий журнал Хортицької національної академії приймає рукописи обсягом від 12 до 40 сторінок, які містять основний текст, посилання, а також, за необхідності, таблиці та рисунки.

Науковий журнал Хортицької національної академії очікує, що статті будуть відображати найкращу практику наукових досліджень. Ми прагнемо, щоб кожна стаття містила наукову новизну та чітко визначені нові здобутки автора (-ів) в галузях педагогіки та соціальної роботи з обов’язковим посиланням на дослідження інших авторів (включаючи ті, які були опубліковані в попередніх випусках Наукового журналу Хортицької національної академії). Це, на нашу думку, забезпечить зв’язок між соціально значущою та/або актуальною науковою проблемою та здійсненим Вами дослідженням. Наведені у статті данні мають бути представленими чітко та зрозуміло, а сформульовані Вами висновки – підкріплені доказами. Дослідження має бути викладено методологічно правильно, якісно та стисло і містити такі ключові складові:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з тієї проблеми, якій присвячується запропонована стаття та на які спирається автор;
 • формулювання мети статті;
 • вказівка на методи дослідження;
 • виклад основного матеріалу статті може включати опис методології дослідження, аналіз отриманих результатів, історичний аналіз змісту зазначеної проблеми, аналіз джерел, у яких розглянуто варіанти вирішення поставленої проблеми тощо;
 • висновки і перспективи подальшого дослідження за представленим напрямком.

Стиль рукопису та форматування

Рукописи мають бути оформлені з дотриманням стилю APA (American Psychological Association).

Обсяг статті: від 12 до 40 сторінок формату А4. Шрифт: Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал: текст статті – 1,5; інше (інформація про автора, анотації, література) – 1,0. Абзацний відступ 12 мм; вирівнювання – по ширині. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве –10 мм. Рядки без переносів.

Використання знаків та символів:

Тире «–», апостроф «’», лапки «», нумерація «1.», для нерозривних пробілів Ctrl + Shift + пробіл.

Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані та розміщені всередині тексту, в центрі.

Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. » та над таблицею з позначкою «Таблиця».

Посилання на джерело в тексті містить інформацію: прізвище автора (редактора, укладача); рік видання, сторінковий діапазон.

Приклад варіантів оформлення посилань у тексті:

Справжній гуманізм диктує нам первинні цінності реабілітування людини (Шевцов, 2009).

За А. Шевцовим (2009), первинні цінності реабілітування нам диктує гуманізм.

А. Шевцов звертає нашу увагу на те, що «справжній гуманізм диктує нам первинні цінності реабілітування людини» (Шевцов, 2009, с. 180).

І. Єрмаков, В. Нечипоренко, Д. Пузіков (2011) стверджують: «Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості» (с. 27).

Повторне посилання на те саме джерело (1з декількома авторами) оформлюється так:

Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості (І. Єрмаков та ін., 2011).

Якщо 6 та більше авторів, то оформлюється так:

Теорія та практика життєвого проектування саморозвитку особистості… (В. Нечипоренко та ін., 2011, с. 10).

Посилання на роботу без автора оформлюється так:

Згідно з останніми дослідженнями, українська мова посідає визначне місце серед сучасних мов світу (Українська мова, 2009, с. 89).

Література. Список посилань під назвою «Література» (розміщується посередині сторінки) подається без нумерації. Усі джерела зі списку літератури обов’язково мають бути наведені в тексті. Також усі наведені у роботі посилання обов’язково мають бути включені до списку літератури. У списку літератури бажано представити джерела англійською мовою або мовами країн ЄС. Посилання в списку розташовуються в алфавітному порядку прізвищ авторів. Список літератури оформлюється за ДСТУ 8302:2015 (приклад оформлення див. у таблиці «Оформлення списку літератури відповідно ДСТУ 8302:2015»).

References (оформлюється стилем АПА). Список літератури під назвою «References» оформлюється латиницею. Посилання в списку розташовуються в алфавітному порядку прізвищ авторів. При оформленні бібліографічних посилань на роботи україномовних та російськомовних авторів (кириличні тексти), рекомендуємо такий варіант структури опису посилання:

 • Транслітеровані ПІП автора (-ів).
 • Транслітерована назва джерела.
 • Переклад назви джерела англійською мовою [подається в квадратних дужках].
 • (Якщо джерело є частиною книги, періодичного, подовжуваного видання) Транслітерована назва видання.
 • (Якщо джерело є частиною книги, періодичного, подовжуваного видання) Переклад назви видання англійською мовою [подається в квадратних дужках].
 • Місто видання англійською мовою.
 • Транслітерована назва видавництва.
 • Номер журналу, тому, серії.
 • Діапазон сторінок.
 • Вказівка на мову оригіналу (українська / англійська / польська : ukr /  eng / pol).

Рекомендовані он-лайн сервіси для транслітерування кириличних текстів:

 • для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); або «словник ЮА» в режимі паспортний стандарт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
 • джерела іноземною мовою не транслітеруються.

 

Cтруктурні елементи статті

До редакції окремим файлом має бути поданий рукопис з дотриманням такої структури викладення:

Індекс УДК (у першому рядку зліва, без абзацного відступу).

Анотація та ключові слова двома мовами.

Назва статті двома мовами.

Вступ з обов’язковим висвітленням актуальності дослідження та невирішеної раніше частини загальної проблеми; аналізом останніх досліджень і публікацій (у статті має бути представлений якісний аналіз літературних джерел із проблеми, не можна перераховувати прізвища авторів, які вивчали питання, що досліджується).

Мета / цілі, завдання статті.

Методи (їхн1й основний зміст, характеристики і показники, які вони фіксують, та одиниці вимірювання)

Текст статті (може бути поданий із підзаголовками до структурних елементів, але не більше 3).

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Література.

References.

 

Анотації та ключові слова

В обов’язковому порядку подається текст анотації та ключові слова (5-10 ключових слів, які відповідають змісту статті) двома мовами (українською,  англійською).

Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація має бути конкретною та не містити загальні фрази), змістовність (анотація має відображати мету, зміст, основні результати та висновки дослідження), структурність (анотація повинна відповідати логіці опису результатів дослідження). Якість перекладу українською та англійською має відповідати літературним нормам для кожної з цих мов.

Обсяг анотацій:

 • для статей українською мовою подається анотація українською та російською мовами (500-1000 знаків), а також англійською мовою (2000-2200 знаків);
 • для статей англійською мовою подається анотація англійською та російською мовами (500-1000 знаків), а також українською мовою (2000-2200 знаків); 

Персональні дані автора (-ів)

Окремо від матеріалів рукопису автором (-ми) в обов’язковому порядку мають бути надані персональні дані:

Ім’я, по-батькові, прізвище автора (кожного із співавторів) двома мовами.

Інформація про автора (кожного із співавторів): науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи (у називному відмінку), місто, країна, e-mail. двома мовами.

ORCID ІD автора (кожного співавтора) (персональний код, який, за відсутності, можна отримати за посиланням: https://orcid.org/register).

Для подання персональних даних автори можуть скористатися такою таблицею:

Дотримання наукової етики публікацій

Особливої уваги редакційна колегія Наукового журналу Хортицької національної  академії приділяє дотриманню академічної доброчесності та наукової етики у процесі опублікування результатів досліджень. Наше видання всіма доступними йому засобами перешкоджає випадкам фабрикації, фальсифікації результатів наукових досліджень, вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Для запобігання різним проявам порушень етики наукових публікацій Науковий журнал Хортицької національної академії в обов’язковому порядку виконує такі дії:

 • у процесі видавничої роботи над авторським рукописом здійснюється його перевірка на предмет наявності елементів плагіату. Виявлення у рукописі елементів плагіату є підставою для відмови автору в публікації матеріалів;
 • вимагає від автора (-ів) статті підписання Ліцензійного договору, предметом якого є усвідомлена авторами безоплатна передача невиключної ліцензії на використання Науковим журналом письмового твору із обов’язковою вказівкою на внесок кожного із співавторів та поміткою про відсутність конфлікту інтересів щодо змісту рукопису. Наголошуємо, що усі автори мають визнавати будь-які потенційні джерела конфлікту інтересів. Будь-який інтерес чи відносини (фінансові чи інші) можуть сприйматися як такі, що впливають на об’єктивність автора, та вважатися потенційним джерелом конфлікту інтересів. Вони повинні бути розкриті під час подання рукопису або, навпаки, якщо у авторів немає конфлікту інтересів, вони також повинні про це заявити.
 • здійснює подвійне сліпе рецензування експертами, які не мають реальний конфлікт інтересів із авторами статті.

Анонімізація рукопису

Усі рукописи, подані до Наукового журналу Хортицької національної академії, проходять подвійне сліпе рецензування. Саме тому від авторів вимагається здійснювати підготовку до «сліпого» рецензування рукопису шляхом видалення будь-якої інформації, яка дає змогу рецензентам визначити особи та / або інституційні приналежності авторів.

Автори повинні:

 1. На першій сторінці подання виключити всі вказівки на авторів, їхнє місцезнаходження та приналежність до конкретної установи;
 2. У тексті виключити всі вказівки на автора (-ів), а також інформацію, яка могла би бути використана для ідентифікації авторства. Наприклад, у випадках прямого цитування, вказівки на ідентифікатори DOI, заголовки статей, номери видань журналів, назв книг тощо.

Додаткові матеріали (за потреби)

Поданий рукопис є самостійним документом, який відповідає вимогам до наукових статей. Проте, автори можуть використати засоби Наукового журналу для опублікування додаткових онлайн-матеріалів для супроводу друкованої публікації статті. Це дозволить отримати більш стислу друковану статтю, із наданням окремої змістовної детальної допоміжної інформацію в онлайн-форматі, який є найбільш зручним для колег-дослідників. Додатковий матеріал буде представлений разом зі статтею в Інтернет-публікації Наукового журналу Хортицької національної академії з посиланням на URL.

Додаткові матеріали не копіюються під час видання журналу, а подаються як завантажені автором. Автори повинні гарантувати, що всі додаткові матеріали будуть чітко представлені та добре відформатовані, а також те, що умови та заголовки відповідають тим, які використовуються в основному тексті статті.

Журнал приймає такі типи додаткових матеріалів для перегляду: повнотекстові методики, таблиці, аудіо-, відеозаписи, презентації, фотографії, бази даних тощо.

Подання рукописів

У Науковому журналі Хортицької національної академії використовується система виявлення плагіату. Подаючи свій рукопис у цей журнал, ви погоджуєтесь, що він може бути перевірений на плагіат. Опубліковані в цьому журналі рукописи будуть відкриті та доступні всім науковцям та практикам усього світу.

Подання рукописів має здійснюватися в режимі он-лайн через цей веб-сайт .

Перед поданням рукопису авторам потрібно буде створити обліковий запис на сайті Наукового журналу.

Рукописи подаються шляхом завантаження файлів на веб-сайт Наукового журналу. Інструкції та підтримка на сайті журналу, як правило, достатньо для того, щоб допомогти авторам пройти всі етапи редакційного процесу. Проте, у разі виникнення запитань можна звернутися за адресою ScientificJournal.hna@gmail.com.

Початкове подання (завантажуйте файли у такому порядку):

 1. Анонімізований файл рукопису (позначений як основний файл документа).
 2. Інформація про автора (-ів).
 3. Файли із додатковими матеріалами (за потреби).

Подання остаточного рукопису (після прийняття рішення про прийняття рукопису до опублікування).

 1. Детально редагований рукопис.
 2. Ліцензійний договір, підписаний всіма співавторами.

 

Рецензування та прийняття рішення про опублікування

Науковий журнал Хортицької національної академії прагне забезпечити своєчасний, прозорий процес для авторів під час редакційної роботи із рукописом. Автори можуть відстежувати стан своїх рукописів на веб-сайті Наукового журналу, а також отримуватимуть періодичні повідомлення щодо руху їхнього рукопису за етапами редакційної роботи.

Рукописи проходять наступні етапи:

 1. Підтвердження подання

Після отримання рукопису редакційна група проводить короткий розгляд подання, щоб переконатися, що воно відповідає вимогам журналу щодо форматування та структурування матеріалів, включаючи наші очікування щодо анонімної презентації. Якщо потрібні корективи, стаття буде негайно повернена для редагування та виправлення.

 1. Початковий редакційний огляд

На цьому етапі залучаються члени редакції. Початкове рішення про відповідність статті для публікації в журналі буде прийнято оперативно. Можливе одне з трьох рішень: прийняти без зауважень, прийняти із зауваженнями, відхилити.

У випадку, якщо стаття не відповідає вимогам видання чи профілю журналу, вона буде негайно повернена із повідомленням про відмову та відгуком редактора. Це допоможе автору продовжити роботу над рукописом або швидко перенаправити його до іншого видання.

Якщо під час первинного огляду члени редакції виявляють деякі недоліки, які можуть стати причиною відхилення статті на етапі рецензування, проте їм зрозуміло, що в цілому дослідження має перспективи опублікування в Науковому журналі Хортицької національної академії, то рукопис буде повернено з метою його доопрацювання та повторного подання.

Якщо редактори вважають, що рукопис у повній мірі відповідає вимогам видання та може бути опублікуваний в Науковому журналі Хортицької національної академії, він буде відразу перенаправлений на рецензування.

 1. Рецензування

Після первинного огляду із позитивною оцінкою рукопис буде відправлений двом або більше рецензентам (із числа: основного складу редакційної колегії та зовнішніх рецензентів) для отримання вичерпних сліпих оглядів. Обрані рецензенти (або принаймні один із них) є експертами у галузі рукопису. Усі рукописи оцінюються за їхньою значимістю для освіти і науки, а також за їхньою науковою якістю як для видань цього типу. Для отримання додаткової інформації див. Сторінку Інформація для рецензентів. Всі подання подаються якнайшвидше, процес рецензування зазвичай займає 2-3 тижн1.

 1. Рішення про публікацію

Після рецензування статті редакція повідомляє основному автору про рішення щодо публікації в електронному вигляді. На цьому етапі фахівці Наукового журналу Хортицької національної академії співпрацюватимуть з авторами над рукописами, які потребують доопрацювання перед публікацією.

Після прийняття статті до публікації автори протягом 3-х днів подають остаточну, доопрацьовану копію із допоміжними матеріалами до редакції журналу.

Остаточному тексту статті призначається унікальний і постійний цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI). Інтернет-версія стає Версією запису і вважається опублікованою. Стаття з’явиться в розділі «Поточний випуск» веб-сайту Наукового журналу Хортицької національної академії, де вона стане повністю доступною читачам журналу та користувачам сайту. Статтю також буде підписано до друку випуску, про що буде повідомлено автору.

 

Додаткові ресурси та рекомендації

Підготовка статті

Служба редагування журналу надає експертну допомогу з редагування англійської (російської, української) мови, а також перекладу, наукового редагування рукописів, форматування рукописів, ілюстрацій, рисунків, форматування тексту та абстрактного графічного дизайну – для того, щоб автори могли бути впевнені у якості опублікованої статті.

Бажаєте опублікувати свою статтю у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництво для авторів. Для того, щоб мати можливість подавати рукописи до нашого видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису на розгляд.