Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ ДО НАУКОВОГО ВИДАННЯ  «НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ХОРТИЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ.  SCIENTIFIC JOURNAL OF KHORTYTSIA NATIONAL ACADEMY» (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА) 

До друку приймаються лише рукописи, які не публікувалися в інших  виданнях, а також не знаходяться на стадії розгляду в інших наукових виданнях.  Матеріали, які не відповідають тематиці журналу, а також вимогам до змісту та  оформлення наукової статті друкуватись не будуть. 

Увага! Усі статті проходять подвійне сліпе рецензування експертами  з числа редакційної колегії журналу, а також зовнішніми експертами. Рецензування статті триває не менше п’яти-десяти робочих днів. Після  рецензування автору повідомляється про його результати (прийняття, потреба у  доопрацюванні, відмова). 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ 

Обсяг статті: від 12 сторінок формату А4. Шрифт: TimesNewRoman, 14  пт. Міжрядковий інтервал: текст статті – 1,5; інше (інформація про автора,  анотації, література) – 1,0. Абзацний відступ 12 мм; вирівнювання – по  ширині. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве –10 мм. Рядки без переносів. 

Використання знаків та символів: 

Тире «–»,апостроф «’», лапки «», нумерація «1.», для нерозривних  пробілів Ctrl + Shift + пробіл. 

Мова статті: українська,  англійська 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ 

Індекс УДК (у першому рядку зліва, без абзацного відступу) 

Ім’я, по-батькові, прізвище автора (авторів) (у наступному рядку,  справа); 

ORCID ІD (персональний код, який, за відсутності, можна отримати за  посиланням: https://orcid.org/register). 

Інформація про автора: науковий ступінь, вчене звання, посада, назва  установи (у називному відмінку), місто, країна,e-mail. 

Назва статті мовою статті. 

Текст анотації (без слова «анотація») та ключові слова(розпочинаються  словосполученням «Ключові слова», яке виділяють курсивом. Подаються 5-10  ключових слів)мовою статті.  

Вступ з обов’язковим висвітленням актуальності дослідження таневирішеної раніше частини загальної проблеми;аналізом останніх досліджень і публікацій (у статті має бути представлений якісний аналіз літературних  джерел із проблеми, не можна перераховувати прізвища авторів, які вивчали  питання, що досліджується). 

Мета / цілі, завдання статті. 

Методи (їх основний зміст, характеристики і показники, які вони  фіксують, та одиниці вимірювання) 

Текст статті (може бути поданий із підзаголовками до структурних  елементів, але не більше 3). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Література. 

References

Назва статті, ім’я та прізвище автора, інформація про автора, текст  анотації та ключові слова двома мовами

Авторський внесок кожного із співавторів (якщо більше, ніж 1 автор у  статті). Приклад: 1) авторський внесок: Коваленко О. В. – 50 %, Мартинюк О. С.  – 50%; або 2) авторський внесок: Григорчук І. П. – 40 %, Коваль З. С. – 30 %,  Пасічник М. М. – 30 %. 

Дата подання статті. 

ВИМОГИ ДО ОКРЕМИХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ Анотації 

− для статей українською мовою подається анотація українською і  англійською мовою (2000- 2200 знаків); 

− для статей англійською мовою подається анотація англійською і українською мовою (2000-2200 знаків); 

Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація має бути  конкретною та не містити загальні фрази), змістовність (анотація має  відображати мету, зміст, основні результати та висновки дослідження),  структурність (анотація повинна відповідати логіці опису результатів  дослідження). Якість перекладу українською та англійською має  відповідати літературним нормам для кожної з цих мов

Текст статті повинен відповідати вимогам Постанови Президії ВАК  України від 15.01.03 р. № 7-05/1 та містити такі ключові складові: − постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими  науковими чи практичними завданнями;

− аналіз останніх досліджень і публікацій з тієї проблеми, котрій  присвячується запропонована стаття та на які спирається автор; − формулювання мети статті (постановка проблеми); 

− виклад основного матеріалу статті може включати опис методології  дослідження, аналіз отриманих результатів, історичний аналіз змісту зазначеної  проблеми, аналіз джерел у яких розглянуто варіанти розв'язання поставленої проблеми тощо; 

− висновки і перспективи подальшого дослідження за представленим напрямком. 

Оформлення посилань на літературу в тексті статті за стилем АПА.  Посилання в тексті містить інформацію: прізвище автора (редактора, укладача);  рік видання, сторінковий діапазон.  

Приклад варіантів оформлення посилань у тексті:  

Справжній гуманізм диктує нам первинні цінності реабілітування людини  (Шевцов, 2009). 

За А. Шевцовим (2009) первинні цінності реабілітування нам диктує  гуманізм. 

А. Шевцов звертає нашу увагу на те, що «справжній гуманізм диктує нам  первинні цінності реабілітування людини» (Шевцов, 2009, с. 180). І. Єрмаков, В. Нечипоренко, Д. Пузіков (2011) стверджують: «Розвиток  особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та  життєтворчості» (с. 27).  

Повторне посилання на те саме джерело (з декількома авторами)  оформлюється так:  

Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої  компетентності та життєтворчості (І. Єрмаков та ін., 2011). 

Якщо 6 та більше авторів, то оформлюється так:  

Теорія та практика життєвого проєктування саморозвитку особистості…  (В. Нечипоренко та ін., 2011, с. 10). 

Посилання на роботу без автора оформлюється так: 

Згідно з останніми дослідженнями, українська мова посідає визначне  місце серед сучасних мов світу (Українська мова, 2009, с. 89). 

Таблиці та інші не текстові об’єкти повинні бути пронумеровані та  розміщені в середині тексту, в центрі.  

Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм, назву  таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. » та над таблицею з позначкою «Таблиця». 

Література. Список посилань під назвою «Література» (розміщується  посередині сторінки)подається без нумерації. Усі джерела зі списку літератури  обов’язково мають бути наведені в тексті. Також усі наведені у роботі посилання  обов’язково мають бути включені до списку літератури. У списку літератури  бажано представити джерела англійською мовою або мовами країн ЄС.  Посилання в списку розташовуються в алфавітному порядку прізвищ  авторів. Список літератури оформлюється за ДСТУ 8302:2015 (приклад  оформлення див. у таблиці «Оформлення списку літератури відповідно ДСТУ  8302:2015»). 

References(оформлюється за стилем АПА). Список літератури під назвою  «References» оформлюється латиницею. Посилання в списку розташовуються в  алфавітному порядку прізвищ авторів. При оформленні бібліографічних  посилань на роботи україномовних авторів(кириличні  тексти), рекомендуємо такий варіант структури опису посилання: 

1) Транслітеровані ПІП автора (-ів). 

2) Рік видання. 

3) Переклад назви джерела англійською мовою. 

4) (Якщо джерело є частиною книги, періодичного, подовжуваного  видання) Переклад назви видання англійською мовою. 

5) Назва видавництва англійською мовою. 

6) Номер журналу, тому, серії. 

7) Діапазон сторінок. 

8) Вказівка на мову оригіналу (українська / англійська /  польська : ukr / eng / pol). 

Рекомендовані онлайн сервіси для транслітерування кириличних  текстів: 

- для джерел українською мовою – «словник ЮА» в режимі  паспортний стандарт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

- джерела іноземною мовою не транслітеруються.

 

 

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.