Про журнал

Видання «Науковий журнал Хортицької національної академії» створено у 2019 році з метою надання можливостей науково-педагогічній спільноті щодо висвітлення результатів сучасних наукових досліджень та досвіду кращих освітянських практик; створення умов для публічного обговорення та апробації теоретичних і практичних науково-методичних розвідок та організації, перебігу та результатів  педагогічних експериментів.

ISSN: 2707-3076

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24104-13944Р від 22.07.2019

Журнал внесено до групи "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 015
Професійна освіта, 016 Спеціальна освіта, 231 Соціальна робота (Наказ МОН України № 1017 від 27.09.21).
Журнал включено до пошукової системи відкритої наукометричної бази даних Google Scholar, Index Copernicus International (ICV
2021:75.34), бази даних ICI World of Journals (Index Copernicus International), пошукової системи Open Ukrainian Citation Index (OUCI), до
реферативної бази даних «Україніка наукова» та Українського реферативного журналу «Джерело». Журнал розміщений у каталозі
Наукової періодики України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та користується сервісами бази даних CrossRef.

Періодичність: Статті журналу збираються у випуски з власними сторінками змісту і публікуються окремим випуском двічі на рік.

Кожному випуску журналу та розміщеним у ньому статтям, присвоюється ідентифікатор DOI.

До друку приймаються рукописи, які відповідають тематиці журналу та вимогам до оформлення наукових статей.

Розділи журналу:

 1. Освітні, педагогічні науки.
 2. Дошкільна освіта.
 3. Початкова освіта.
 4. Середня освіта.
 5. Професійна освіта.
 6. Спеціальна освіта.
 7. Соціальна робота.

Мови журналу: українська, англійська.

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

«Науковий журнал Хортицької національної академії / Scientific Journal of Khortytsia National Academy (Серія: Педагогіка. Соціальна робота)» – це офіційний журнал комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, який прагне публікувати статті найвищої наукової якості. Хортицька національна академія, як засновник видання, має багатий досвід у проведенні наукових досліджень з актуальних соціально значущих проблем, а також співпрацює з провідними фахівцями в галузі педагогіки, соціальної роботи як в Україні так і зарубіжних країнах.

«Науковий журнал Хортицької національної академії / Scientific Journal of Khortytsia National Academy(Серія: Педагогіка. Соціальна робота)» створений для обміну передовими здобутками освітніх та соціальних практик в міждисциплінарному компаративному дискурсі.

Всеукраїнська сфера розповсюдження журналу, на нашу думку, не обмежує можливості фахівців із інших країн долучатися до його діяльності, адже проблеми управління освітою, початкової освіти, професійної освіти, спеціальної освіти та соціальної педагогіки продовжують потребувати вирішення в глобалізованому науковому просторі. Ми зацікавлені у тому, щоб до вирішення проблем, які піднімаються у нашому виданні, долучалися вчені України та інших країн Центральної, Східної та Західної Європи. Три мови журналу (українська, російська, англійська) мають стати інструментом, який уможливить таку наукову дискусію.

Наш журнал дотримується політики відкритого доступу. Усі випуски журналу, а також поточний випуск доступні у повному обсязі на сайті видання. Науковим бібліотекам та іншим науковим установам дозволено включати випуски журналу у сховища. Ми дотримуємося  принципу подвійного сліпого рецензування, а також порядку рецензування двома незалежними фахівцями, які входять до редакційної колегії та/або є зовнішніми експертами журналу.

На нашу думку, створення наукового журналу, який дотримується принципів відкритості, об’єктивності та науковості є нагальною потребою часу. Саме такий тип видань має бути флагманом сучасної науки з впровадження передових соціоосвітніх технологій, формування світогляду молодих вчених, а також спрямування руху ініціативних фахівців до якісної зміни державної політики у галузях освіти і соціальної роботи.

Першочергову увагу журнал приділяє дослідженням в галузі педагогіки життєтворчості, яка концентрується на проблемі розвитку соціальної і життєвої практики суб’єктів освіти у освітньо-реабілітаційному просторі. Ми активно цікавимося системними дослідженнями взаємодетермінації освітнього та соціального у життєвому становленні та розвитку особистості, здатної усвідомлено проектувати життєві успіхи, реалізовувати задумане та творчо коригувати незалежні від неї соціокультурні впливи для досягнення поставлених життєвих цілей.

Ключовими орієнтирами педагогіки життєтворчості вважаємо:

 • принцип розвитку систем закладів освіти різних типів як відкритих, громадсько-активних, що базуються на засадах партнерства, координації зусиль всіх їхніх суб’єктів;
 • орієнтація освітніх, освітньо-реабілітаційних та інклюзивних систем на розширення спектру соціальних практик вихованців;
 • спрямування освітніх впливів закладу вищої освіти на розвиток у студентів педагогічних спеціальностей здатності до супроводу соціальних та життєвих практик дітей;
 • технологічне забезпечення закладами вищої освіти розвитку конкурентоздатності здобувачів освіти на ринку праці, врахування запитів роботодавців щодо репертуару соціальних та життєвих практик випускників освітніх закладів;
 • здійснення наукоємних розробок життєтворчих особистісно орієнтованих освітніх технологій;
 • системні дослідження освітньо-реабілітаційних впливів на розвиток соціальної практики дітей (у тому числі, дітей з особливими потребами);
 • моніторинг впливу розширеного діапазону соціальних та життєвих практик здобувачів освіти на розвиток їхньої життєвої компетентності.

                            Запрошуємо всіх зацікавлених публікувати тексти, що представляють собою теоретичні аналізи, описи, узагальнення результатів емпіричних досліджень, а також рефлексії щодо кола згаданих вище проблем.

                 «Науковий журнал Хортицької національної академії/ Scientific Journal of Khortytsia National Academy(Серія: Педагогіка. Соціальна робота)» видає видавництво Хортицької національної академії. Юридична адреса видавництва: м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59.

 

Принципиредакційноїполітики Наукового журналу Хортицької національної академії:

 • відкритість доступу до контенту (за ліцензією Creative Commons («Із зазначенням авторства – некомерційне використання–поширення на тих же умовах») 4.0 Міжнародна (CC BY-NC-SA0)), яка дозволяє іншим особам вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та посилатись на опубліковані статті, поширювати їх повний текст і використовувати з будь-якою законною некомерційною метою (в тому числі з навчальною або науковою) та обов’язковим посиланням на авторів робіт і первинну публікацію у цьому журналі;
 • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
 • вимогливість до якості наукових досліджень;
 • подвійне «сліпе» рецензування статей, чіткі і зрозумілі критерії рецензування, їхня змістовність та науковість;
 • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 • дотримання етики наукових досліджень;
 • дотримання графіку виходу журналу.