УДК 378:159.9-051:[316.454.5:005 КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНІВ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПСИХОЛОГІЇ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-18

Ключові слова: критерій, показник, рівень, комунікативна компетентність, майбутній фахівець із психології.

Анотація

У науковій статті проаналізовано критерії та показники визначення рівня розвитку комунікативної компетентності фахівців психологічного профілю, що розроблені вітчизняними науковцями. Проте авторка дійшла висновку про відсутність чітких загальноприйнятих критеріїв сформованості комунікативної компетентності, що пов’язано із специфікою бачення дослідниками зазначеної проблеми.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що авторкою розроблено критерії та показники визначення рівня розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців із психології, які відповідають специфічним особливостям професійної діяльності та сприяють формуванню висококваліфікованого фахівця. Висунуто думку, що за дібраними показниками до цих критеріїв можливо дослідити реальний рівень розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців із психології на різних етапах процесу їхньої професійної підготовки. Авторкою схарактеризовано рівні розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців із психології.

Біографія автора

Ангеліна Вадимівна Шкурко, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

аспірантка

Опубліковано
2024-02-22