УДК 378.091.212 Модель формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-3

  • Ірина Крашеніннік Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6689-3209
Ключові слова: заклад вищої освіти, освітня програма першого (бакалаврського) рівня, зміст освіти, педагогічне моделювання, компетентність

Анотація

У статті схарактеризовано авторську модель формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах. Метою її розробки було попереднє осмислення та прогнозування результатів впровадження низки педагогічних заходів, спрямованих на вдосконалення вищої ІТ-освіти. Актуальність такого дослідження викликана потребою ринку праці в якісній підготовці інженерів-програмістів у скорочені терміни, а отже необхідністю створення відповідних умов та застосування ефективних форм, методів і засобів навчання.

Біографія автора

Ірина Крашеніннік, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

доктор філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка

Посилання

Волкова І. М. Трансдисциплінарна інтерпретація природи маркетингових досліджень. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2(62), Т. 2. С. 31-34.

Єжова О. Класифікація моделей в педагогічних дослідженнях. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2014. Т. 2, № 5. С. 202-207.

Іванова С. М. Використання системи Ерrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : дис. … канд. пед. наук : 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ, 2014. 317 с.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Освіта дорослих: короткий термінологічний словник / Авт.-упор. Лук’янова Л. Б., Аніщенко О. В. Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. 108 с.

Солодова Е. А., Ефимов П. П. Трансдисциплинарность – современная педагогическая технология интеграции знаний. Интеграция образования. 2014. № 2 (75). С. 20-24. DOI: 10.15507/Inted.075.018.201402.020.

Сучасний психолого-педагогічний словник / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2016. 473 с.

Теплицька А. О. Модель і моделювання в професійній освіті майбутніх учителів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2015. Вип. 6. С. 181-191.

Чернілевський Д. В., Томчук М. І., Дубасенюк О. А., Антонова О. Є., Захарченко В. І., Вознюк О. В., Сіранчук Н. З. Методологія наукової діяльності: навч. посіб. Вінниця: Вид-во АМСКП, 2012. 364 с.

Шапран Ю. Педагогічне моделювання у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології. Рідна школа. 2012. № 12. С. 39-43.

Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения. Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 239 с.

Adame D. From a Disciplinary to a Transdisciplinary Vision of the University: A Space of Knowledge, Culture, Art, Spirituality, and Life. Transdisciplinarity and Sustainability / B. Nicolescu (Ed.). Lubbock, Texas: TheATLAS Publishing, 2012. Pp. 42-51. URL: https://basarab-nicolescu.fr/BOOKS/Transdisciplinary_Sustainability_2012.pdf.

McGregor S. L. T. Transdisciplinary Pedagogy in Higher Education: Transdisciplinary Learning, Learning Cycles and Habits of Minds. Transdisciplinary Higher Education / Gibbs P. (ed.). Cham: Springer, 2017. Pp. 3-16. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-56185-1_1.

Опубліковано
2022-03-24