УДК: 378.018.8:378.22]:364.4 ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-7-18

  • Наталія Володимирівна Левченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань https://orcid.org/0000-0002-5479-1907
Ключові слова: доктор філософії з соціальної роботи, науково-педагогічний працівник, соціальний працівник, спеціальність 231 Соціальна робота, соціальна робота, заклад вищої освіти, підготовка докторів філософії

Анотація

У 2022 р. підготовку докторів філософії з соціальної роботи третього (освітньо-наукового) рівня вищої овіти в Україні здійснюють 10 закладів вищої освіти та 1 наукова установа. Мета статті – проаналізувати освітні складові освітніх програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи в Україні. У дослідженні використано такі методи, як: аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел із досліджуваної проблеми; порівняльний аналіз освітніх складових освітніх програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи в Україні.

У статті проаналізовано наукові дослідження з підготовки докторів філософії спеціальності «Соціальна робота»; названо основні заклади освіти, які здіснюють підготовку докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; наведено назви освітніх програм закладів освіти та наукових установ, що надають освітні послуги; проаналізовано освітньо-наукові програми, їхній основний фокус, обов’язкові освітні компоненти, які відповідають Національній рамці кваліфікацій. На основі цього зроблено висновок про те, що в різних програмах вони репрезентовані по-різному (кількість кредитів, назви, форми контролю та зміст освітнього компонента), однак відповідають нормативним вимогам. Кількість і наповненість кожного компонента є автономією закладів вищої освіти та наукової установи.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Левченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Borys Grinchenko Kyiv University, educational program "Social Work" (2020). https://kubg.edu.ua/images. (Access.: 10.05.22) (ukr).
Donbas State Pedagogical University "Social Work" (2019). https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/
2019/opp/philosofiya/231.pdf (Access.: 10.05.22) (ukr).
Draft Standard of Higher Education of the third (educational-scientific) level of specialty 231 Social work. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita
/2019/03/231-.doc (Access.: 10.05.22) (ukr).
Institute of Problems of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, educational program "Social Work with Children and Youth". (2020). https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Programma_231_2020-1.pdf. (Access.: 10.05.22) (ukr).
Karahodina O. & Semyhina T. (2022). The first dissertation research on social work in Ukraine: a critical assessment. Social Work and Education. Vol. 9, No. 1. 44–55. https://doi.org/10.25128/2520-6230.22.1.3 (ukr).
Karahodina, O. & Pozhydaieva, O. (2017). Introduction of training programs for Doctors of Philosophy in social work: analysis of the current situation. Bulletin of APSVT. № 1. 85–91 (ukr).
Kherson State University educational program "Social Work", (2020). https://www.kspu.edu/. (Access.: 10.05.22) (ukr).
Koliada, N. M., Levchenko, N. V. & Zabolotna, O. A. (2021). Training of Doctors of Philosophy in social work in Ukraine: the first experience and prospects. Social Work and Social Education. Iss. 2(7). 308–321. http://webcache.googleusercontent (Access.: 10.05.22) (ukr).
Kravchenko O. & Koliada N. (2021). Preparation of Ph.D. applicants for the management of research projects: from the experience of implementation of the educational program "Social Work". Social Work and Social Education. Iss. 2(7). 322–330. http://srso.udpu.edu.ua/article/view/244877 (Access.: 10.05.22) (ukr).
Lviv Polytechnic National University educational program "Social Work" (2021). https://lpnu.ua/
sites/default/files/2021/program/12450/onpphd2312021.pdf. (Access.: 10.05.22) (ukr).
Municipal Institution "Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council, educational program "Social Work" (2020). http://www.hgpa.kharkov.com (Access.: 10.05.22) (ukr).
On approval of the Procedure for training higher education students for the degree of Doctor of Philosophy and Doctor of Science in institutions of higher education (scientific institutions): Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 261 dated 23.03.2016 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text (Access.: 10.05.22) (ukr).
On approval of the standard of higher education in the specialty 231 Social work for the third (educational-scientific) level of higher education: Order of the Ministry of Education and
Science of Ukraine https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20stan
dartiv%20vishcha%20osvita/2021/12/30/231-Sotsial.robota.dokt.filosof.30.12.pdf (Access.: 10.05.22) (ukr).
On higher education: Law of Ukraine dated 01.07.2014. № 1556-VII. http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/1556-18 (Access.: 10.05.22) (ukr).
On the approval of the list of branches of knowledge and specialties according to which preparation of higher education students is carried out: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 29.04.2015. № 266. zakon.rada.gov.ua/go/266-2015-p. (Access.: 10.05.22) (ukr).
On the features of introducing the list of branches of knowledge and specialties according to which preparation of higher education students is carried out. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 06.11.2015. № 1151. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#n36 (Access.: 10.05.22) (ukr).
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, educational program "Social work". (2021). https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/. (Access.: 10.05.22) (ukr).
Pozhydaieva, O. (2020). Preparation of Doctors of Philosophy in social work for teaching (on the example of the Academy of Labor, Social Relations and Tourism. Scientific Bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky. Issue 3 (132). 116–123. (ukr).
Semyhina, T. (2018). Initiation of training of Doctors of Philosophy in social work: the experience of the Academy of Labor, Social Relations and Tourism. Current issues of social pedagogy and social work: materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference : «Vizavi» Publishing. 146–148. (ukr).
State Institution "Luhansk Taras Shevchenko National University" specialty "Social Work" (2020). http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/asp_onp_231_soc_work_2020.pdf (Access.: 10.05.22) (ukr).
Taras Shevchenko National University of Kyiv educational program "Social Work" (2021). https://psy.knu.ua/study/e-programs#128-710-opys. (Access.: 10.05.22) (ukr).
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, educational program "Social Work" (2021). https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/akredytatsiia%20ta%20litsenzuvannia/osvitni_prohramy/PhD/231_2021.pdf. (Access.: 10.05.22) (ukr).
Zaporizhzhia National University, specialty "Social Work” (2020). http://phd.znu.edu.ua/page//edu/
programy/onp_sots__robota_PhD.pdf. (Access.: 10.05.22) (ukr).
Опубліковано
2023-01-20