УДК 378:37.033 РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-7

  • Віктор Юрійович Стрельніков Полтавська академія неперервної освіти імені М. В. Остроградського, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-8822-9517
Ключові слова: підвищення кваліфікації, екологічна компетентність, компетентнісний підхід, фахівець соціальної роботи, заклад неперервної освіти

Анотація

У науково-оглядовій статті подано формулювання мети і засобів розвитку екологічної компетентності фахівців соціальної роботи у закладах неперервної освіти, з’ясовано сутність необхідних змін у змістово-процесуальних аспектах підвищення кваліфікації фахівця соціальної роботи з екології.

Розглядаються проблеми підвищення кваліфікації фахівців соціальної роботи на основі компетентнісного підходу. Виокремлено основні операційні цілі підвищення кваліфікації з екології у закладі неперервної освіти, які полягають у оволодінні знаннями того, що природні ресурси є взаємозв’язані та обмежені; природні ресурси нерівномірно розташовані на Землі, вони впливають на рівень життя соціуму; людина активно впливає на процеси у природі, змінюючи їх; щоб зберегти для майбутніх поколінь відповідні цінності природи, необхідно вжити невідкладних заходів у природоохоронній справі; для правильного використання природних ресурсів потрібним є значний обсяг знань із різних галузей науки і технології; причиною зміни способів використання природних ресурсів стає розвиток суспільства і технологій тощо.

Біографія автора

Віктор Юрійович Стрельніков , Полтавська академія неперервної освіти імені М. В. Остроградського, м. Полтава

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії і економіки освіти

Посилання

Buhrak, O. M. & Strelnikov, V. Yu. (2012). Technology of formation of ecological competence of students. Collection of scientific articles : PUET. 124–129. (ukr).
Chaikovska, H. (2021). Using the project method in the professional training of future social workers to implement the tasks of green social work http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/
22923/1/Chajkovska_conf.pdf (ukr).
Chaikovska, H. B. (2017). Design technologies as an effective means of forming students' ecological culture. Scientific Notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Pedagogy. № 3. 106–113 (ukr).
Horbyk, K. V. & Lebedyk, L. V. (2022). Formation of environmental competence of social workers. Continuing education as a means of professional growth of a teacher : TOKIPPO. 71–75 (ukr).
Kabanenko, H. V. & Semyhina, T. V. (2004). Peculiarities of applying the ecological approach in the practice of social work. Scientific notes of NaUKMA. Pedagogical, psychological sciences and social work series. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8160/Kabanenko_Osoblyvosti_zastosuvannya_ekologichnogo.pdf (ukr).
Klokta, O. S. & Lebedyk, L. V. (2018). Preparation of teachers for the use of tools for the formation of environmental competence of students. Collection of scientific articles : PUET. CH. 2. 270–274 (ukr).
Lebedyk, L. V. & Strelnikov, V. Yu. (2020b). Principles of postgraduate education in training teachers to manage professional self-determination of students. Physical and Mathematical Education. Iss. 4(26). CH. 2. 6–12 (ukr).
Lebedyk, L. V., Strelnikov, V. Yu. & Strelnikov, M. V. (2020). Modern technologies of teaching and methods of teaching disciplines: manual for students of advanced training courses for teachers of secondary, professional (vocational), professional advanced and higher education : ASMI (ukr).
Lebedyk, Lesia & Strelnikov, Viktor. (2021). Development of personal and professional competence of future specialists in social work. Innovative technologies for the development of personal and professional competence of teachers in postgraduate education: a collection of scientific articles : Sumy, 572–579 (ukr).
Lebedyk, Lesya & Strelnikov, Viktor. (2020a). Interactive technologies of training future specialists in the field of social work. The Image of the Modern Teacher. № 4 (193). 49–53. http://isp.poippo.pl.ua/
article/view/212383/pdf_76 (ukr).
Loshenko, O. A. (2014). Environmental socialization of personality. Socialization and resocialization of the individual in the conditions of modern society : materials of the IV International conference (ukr).
Lovochkina, A. M. (2004). Basics of ecological psychology : MAUP (ukr).
Mosaev, Yu. V. Problems of formation of ecological social work in Ukraine. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work). Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education. Khortytsia National Educational Rehabilitation Academy‖ of Zaporizhzhia Regional Council. Iss. 1(2). 180–189. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-2-19 (ukr).
Mosaiev, Yu. (2019). Theoretical foundations for the development of garden therapy in Ukraine. Actual problems of orthopedagogy, orthopsychology and rehabilitation : collection of abstracts : Publishing House of Khortytsia National Academy. 65–67 (ukr).
Mosaiev, Yu. V., Derevianko, N. P. & Hryhorenko, O. S. (2020). Methodological manual on the implementation of garden therapy in Ukraine : Public Association «NAM NEBAIDUZHE» (ukr).
Nikolaieva, V. I. (2009). Specificity of sociological models of social work. Modern social problems in the dimension of sociology of management : Collection of scientific works of Donetsk State University of Management. Series «Sociology» Iss. 140. 300–305 (ukr).
Savelchuk, I. B. (2018). The use of technologies of green social work as a mechanism for ensuring sustainable development of the community. Social entrepreneurship: theory, practice and international experience : collection of the materials of the International scientific and practical conference : KNEU. 152–155 (ukr).
Semyhina, T. (2018). Why does social work become green? Bulletin of the Academy of Labor, Social Relations and Tourism. № 2. 11–27 (ukr).
Strelnikov, V. Yu. (2010). Ecological competence of teachers of biology and ecology. The Image of the Modern Teacher. № 1 (100). 54–58 (ukr).
Strelnikov, V. Yu., Lebedyk, L. V., Hura, T. V., Sysoieva, S. I., Stankevych, S. V., Shapovalova, E. V. & Avilova, O. Ye. (2021). Leadership and social work in the environmental management system. Ukrainian Journal of Ecology. № 11 (2). 349–351 (eng).
Tverezovska, N. T. & Sopivnyk, I. V. (2011). Ecological component of the content of the training of future social pedagogues. Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series: Pedagogy, psychology, philosophy. Iss. 159. 182–187 (ukr).
Zahirova, O. O. & Strelnikov, V. Yu. (2014). Trends in the development of environmental education of future ship mechanics in the process of their training. Collection of scientific articles : PUET. S. 54–59 (ukr).
Опубліковано
2022-11-04