УДК: 316.6 ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-6

  • Наталія Степанівна Олексюк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль https://orcid.org/0000-0002-1538-1470
Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальна поведінка, соціальна сфера, професійна підготовка, майбутні фахівці, формування соціальної відповідальності

Анотація

У науковій статті схарактеризовано соціальну відповідальність особистості, що відображає її моральне та правове ставлення до соціуму, дотримання прийнятих у суспільстві норм і правил, виконання свого обов’язку й готовність відповідати за власні вчинки. Аргументовано необхідність дослідження соціальної відповідальності майбутнього фахівця соціальної сфери як такої його професійної поведінки, що позначається на благополуччі клієнтів, колективу, країни. Зосереджено увагу на ролі закладу освіти у формуванні у студентів розуміння сутності соціальної відповідальності як базової цінності у суспільстві і інструменту розв’язання найрізноманітніших соціальних завдань. Продемонстровано підходи науковців до структурування соціальної відповідальності майбутніх фахівців. Висунуто пропозиції щодо подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

Біографія автора

Наталія Степанівна Олексюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності

Посилання

Bezprozvanna, A. (2012). Formation of social responsibility among students of higher educational institutions. http://library.udpu.org.ua/library_files/ stud_konferenzia/2012_1/visnuk_7.pdf. (ukr).
Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct. Business and Society. Vol. 38 (3). 268–295 (eng).
Kolot, A. M. (2011). Human social responsibility as a factor of sustainable social dynamics: theoretical foundations. Ukraine: Aspects of Work: a scientific-economic and socio-political journal / «Pratsia» Publishing; Chief editor O. Varetska. № 3. 3–9. (ukr).
Kuzmin, A. E., Pyroh, O. V., Chernobai, L. I. , Romanyshyn, S. B. & Vatsyk, N. O. (2016). Social responsibility: manual : Publishing house of the National University «Lviv Polytechnics» (ukr).
Matviichuk, N. S. (1997). Training of teaching staff in Ukraine (in the 1920s-30s): Abstract of Ph. D. thesis (ukr).
Oleksiuk, N. S. (2002). Pedagogy of humanism in the works of V. Sukhomlynskyi. Scientific Notes of Ternopil Volodymyr Hnatyuk Pedagogical University. Series: Pedagogy. 197–201 (ukr).
Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2006). Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harward Bussines Review (eng).
Savelieva, V. (2013). Formation of Social Responsibility in Students-Managers at the Technical University. Bulletin of NTUU «KPI»; Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy; Issue 2. 70. (ukr).
Shevchuk, E. S. & Shevchuk S. P. (2014). Social responsibility as a component of professional readiness of future psychologists. Scientific Bulletin of Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University. Psychological sciences, no. 2.13, 264–268 (ukr).
Stadnik, N. B. (2015). Essential characteristsics of social responsibility of students. Scientific Notes of Nizhyn Nikolai Gogol State University. Psychological and pedagogical sciences. № 3. 60–64 (ukr).
Vainola, R. H., Zechen, Xi. (2021). Characteristics of the pedagogical model of formation of students’ social responsibility by means of project technologies. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal / [editorial board : V. Nechyporenko (chief editor) and others] : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education ―Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 2(5). 187–197 https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-20 (ukr).
Viievska, M. G. (2017). The influence of the socially responsible environment of the university on the formation of students. Bulletin of Lviv University. Pedagogical Series. Issue 32. 120–127. (ukr).
Опубліковано
2022-11-04