УДК 378.147.041-057.87 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

DOI :https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-4

Ключові слова: готовність до професійного самовдосконалення, особистісне самовдосконалення, самопізнання, саморозвиток, самоуправління, самореалізація, самокорекція, самотворення, самоорганізація

Анотація

В оглядовій статті йдеться про процес розвитку готовності фахівця вищої школи до професійного самовдосконалення. У процесі нашого дослідження ми спиралися на розуміння  професійного самовдосконалення як комплексного особистісно значимого явища, обумовленого дією спектру психологічних, соціально-економічних, культурних, фахових особистісно-орієнтованих чинників.

У науковому полі проблеми самовдосконалення особистості спостерігаємо достатню кількість ґрунтовних досліджень, які охоплюють широкий спектр тем. Презентовані в статті аналіз та рефлексії сучасних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених підтвердили ключові положення С. Рубінштейна та О. Леонтьєва та інших про те, що розвиток особистості здійснюється через діяльність. Відповідно, саме діяльнісний підхід визначений нами провідним у методології формування готовності майбутніх викладачів до самовдосконалення та зумовив осмислення динаміки цього процесу з позиції етапної зміни таких видів особистісно значимих активностей, як: самоактуалізація та самореалізація суб’єкта, здійснення ним самопізнання, сприйняття «Я-образу», самоорганізація, самоконтроль та самокорекція. Саме цим складовим присвячений основний виклад матеріалу.

У процесі нашого вивчення також з’ясовано, що процес професійного самовдосконалення майбутніх фахівців вищої освіти залежить від їхніх особистісних особливостей, сформованості методичної компетентності та самосприйняття «образу професійного Я», здатності здійснювати рефлексію, а також глибини та інтенсивності процесу самопізнання тощо. Відповідно, з врахуванням пріоритетів самовдосконалення, важливими завданнями магістерської підготовки в сучасному закладі вищої освіти є: формування професійної готовності здобувачів освіти, професійної спрямованості, мотивів саморозвитку професійно значимих якостей і здібностей, потреби в самоосвіті, прагнення до самопізнання та самовдосконалення; розвитку навичок самоорганізації та здатностей до виконання професійних завдань і функцій в умовах професійної дійсності, що динамічно змінюються.

Досліджувана нами проблема в умовах дистанційного та змішаного навчання потребує додаткового наукового обґрунтування, а також уточнення педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців педагогіки вищої школи до професійного самовдосконалення, визначення особистісно та контекстно орієнтованих методик підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самовдосконалення та фахового розвитку, а також розроблення належного дидактичного, науково-методичного забезпечення, що і може складати перспективи подальшого дослідження.

Біографії авторів

Ольга Василівна Плахотник, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

доктор педагогічних наук, професор

Ірина Анатоліївна Соколовська, Запорізький державний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент

Олександр Миколайович Гончаренко , Хортицька національна академія

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Юрій Олександрович Юхно, Національний університет фізичного виховання та спорту України, м. Запоріжжя

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Віктор Анатолійович Цимбал, Запорізький національний університет

кандидат технічних наук, доцент

Расім Ільгамович Будагов, Запорізький державний медичний університет

аспірант

Посилання

Boryshevskyi, M. J. (2012). Self-creation of the individual, social and psychological nature, determinants of formation and development Problems of General and Educational Psychology: Colletction of Scientific Proceedings of the Institute of Psychology named after G. Kostiuk NAPS of Ukraine [ed. S. D. Maximenko]. Volume XIV, part 1. 28–35 (ukr).
Didenko, Alexander V. (2015). Professional self as a factor of professional training of future officers Bulletin of the National Academy of State Border Service of Ukraine. Series: PedagogyVip. 5http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_5_5 (ukr).
Guzii, N. V. (2015).Pedagogical creativity, skill, professionalism in the system of training educational staff: achievements, searches, prospects [monograph]; National Pedagogical Dragomanov University. Institute of retraining and advanced training, Department of Pedagogical Creativity.: NPDU Publishing House (ukr).
Kalashnykova, L. M.& Ivanov, E. I. (2013).Self as a special type of the individual Pedagogy and Psychology: Collected Works of SkovorodaKharkiv National Pedagogical University. № 43. 73–82 (ukr).
Kobernyk, A. M. (2002).Formation of readiness of students to implement innovative educational technology Pedagogy and Psychology of Professional Education. № 4. 104–109 (ukr).
Kostyuk, G. P. (1989). Educational process and mental development of a person: Soviet School, (rus).
Kremenya, V. G. (2014). Synergetics and education / a monograph: Gifted Child Institute (ukr).
Lozovoi, W. A. &Erakhtoryna, A. M. (2007). Man: problems of self-development (List of recommended sources and glossary of basic terms): Konstanta (ukr).
Myronchuk, N. M. (2020). Contextual preparation of future teachers of higher school for self-organization in professional activity / monograph: Publisher O. Evenok, p.49 (ukr).
Ortynskyy, W. L. (2009). Pedagogy of higher education [Text]: Training manual [for students of higher education institutions]: Center for Educational Literature. (ukr).
Plakhotnik, O. V. (2016). The role of classical universities in bringing the quality of education closer to European integration standards. Theory and practice of professional training in the context of European integration processes: a collection of scientific works: Publisher Levkovets, 194–200 (ukr).
Ponomarova, H. F.(2019). Formation of topical academic values in future educators in the context of modern philosophy of higher education in Ukraine. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal / [editorial board : V. Nechyporenko (chief editor) and others]. Zaporizhzhia : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education ―Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 1(1). 122–130https://doi.org/10.51706/2707-3076-2019-1-13 (ukr).
Prykhodko, T. M. (2016). Motivation of professional self-improvement of the future teacher of a higher educational institution as a component of his readiness for professional activity in a higher educational institution. http: //www.economy. nayka.com.ua/ (ukr).
Samoilova, A. G. (2004). Features of the formation of professional consciousness of future psychologists: thesis for the degree of Candidate of Psychologcal Sciences: 19.00.07 (ukr).
Serdiuk, L. S., YablonskyiiT. M., HempA. I. &VolodarskaN. J. (2015). Creation of self in personal development, scientific handbook: Pedagogical Thought. (ukr).
Stepanov, O. M. Psychological encyclopaedia: Akademvydav Publishing House, 2006. (ukr).
Sushchenko, L. O. 2009. Stimulation of professional self-improvement of primary school teachers in the system of postgraduate education: abstract of the thesis for the degree of the Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.04 / Kyiv, 2009 (ukr).
Tajfel, H.& Turner, J. C. (2009). An integrative theory of intergroup conflict The social psychology of intergroup relations: Brooks-Cole, Annual Review of Psychology, 33, pp. 33–48 (eng).
Turner J. (1985). Social categorization and the self-concept: a social cognitive theory of group behavior. Advances in Group Processes Vol. 2. 77–121 (eng).
Vainilenko, T. W. (2005). Essence and content of professional pedagogical self-Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Series: Pedagogy and psychology: a collection of scientific papers:Ruta, Issue. 278. 13–20(ukr).
Опубліковано
2022-03-24